Verdiformidling i skolen

Skolens viktigste oppgave er å bringe fellesverdiene videre til kommende generasjoner.

Tiden etter 22. juli har gitt oss fornyet innsikt i hvilke fellesverdier det norske samfunnet er bygget på. Ord som frihet, demokrati, menneskeverd, åpenhet, fellesskap, kjærlighet og samhold har gått igjen i kommentarer fra politiske ledere, fra kommentatorer og fra folk på gata de siste ukene.

Disse verdiene er ikke naturgitte eller selvsagte – de må framelskes og stimuleres for å overleve. De eksisterer ikke i et vakuum og erstattes fort av andre verdier dersom vi ikke er aktsomme og sørger for å overføre dem til våre barn. Verdiene som i dag preger vårt samfunn har et opphav. De vokste fram i en europeisk kristen kultur som også ga opphav til menneskerettighetene som vi i dag anser som universelle og allmenngyldige.

Menneskeverdet og nestekjærligheten er verdier som er uløselig knyttet til kristendommen, og som bunner i tanken om at mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller politisk ståsted.
Skolen er samfunnets viktigste verdiformidler. Skolens viktigste oppgave er å bringe fellesverdiene videre til kommende generasjoner.

Vi trenger mer og ikke mindre kunnskap om kristendommen inn i skolen. Vi trenger mer og ikke mindre opplæring i etikk, moral og dannelse i skolen. Vi trenger mer og ikke mindre kristendom, religion og livssyn inn som obligatorisk del av lærerutdanningen.

Hvis det er én ting vi ikke skal ta lett på i tiden framover så er det verdiformidling i skolen. Fremtiden vår avhenger av det.