Program 2019-2023

Kristiansand KrFs program for perioden 2019-2023

Sammen for et varmere samfunn

Vedtatt på medlemsmøte mandag 14. jan 2019

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Kristendemokratisk ideologi

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag som er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

KrF er et kristendemokratisk parti med ideologiske prinsipper som former den praktiske politikken. Disse henter vi fra de tre bibelske grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vårt mål er ut i fra disse prinsippene å skape et godt samfunn med livskvalitet for hvert enkelt menneske.

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti, og vil favne bredt i kraft av å være et folkeparti. KrF har lang tradisjon for å være et løsningsorientert samarbeidsparti, og vil i fremtiden også være tydelige på å stille opp i samarbeidskonstellasjoner når dette gir gjennomslag for KrFs politikk.

Kristendemokratiske prinsipper

Det kristne menneskesynet

Det kristne menneskesynet understreker at alle mennesker er like mye verdt, fordi de er skapt av Gud. Dette synet gir alle mennesker en ukrenkelig rett til liv fra unnfangelse til en naturlig død.

Nestekjærlighet

Nestekjærlighet gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Alle mennesker har samme verdi. Avgjørelser som berører andre mennesker må være preget av respekt og erkjennelse av likeverd. Det kristne menneskesynet forplikter oss til en radikal og grenseløs solidaritet.

Forvalteransvaret

Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene må fordeles rettferdig ut fra det kristne og humanistiske menneskesynet om at alle mennesker er like mye verdt.

Generasjonsansvar

KrF ser på den kristne kulturarven som et felles grunnlag for samfunnet vårt. Den er en hjørnestein i vår felles identitet. I en tid hvor endringer skjer raskt og påvirkningene fra det internasjonale samfunnet er sterke, er det viktig å videreføre de tradisjoner og verdier vår kultur bygger på.

 

KrF bryr seg om din hverdag

Mennesket er skapt til fellesskap, og utvikler seg selv sammen med andre mennesker. Samtidig er vi mer enn bare en del av et kollektiv. Enkeltmenneskets verdi gjør at ingen må utnytte andre som kun et middel for fellesskapet.

 

KrF vil ta tak i vår tids globale utfordringer. Det betyr at vi vil kjempe for et bærekraftig samfunn, der vi ikke lever over evne og vår velstand ikke går på bekostning av det globale fellesskapet. Det gjelder fattigdomsproblemene, klimautfordringen, flyktningsituasjonen og kampen mot menneskehandel.

KrF skal være enda tydeligere på det viktigste, det vil si tid til barn og familie. KrF ser på ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne, en ordning med dype røtter i tro og tradisjon, og som den beste rammen for familien, og det beste utgangspunktet for barnets oppvekst. Vi ønsker å føre en familiepolitikk som skaper størst mulig trygghet for alle, uansett familietype. Det er derfor også viktig med en aktiv politikk som støtter aleneforsørgere og enslige.

Vår politikk skal bestå hverdagstesten i møte med familiene. Har vi tid til det viktigste bidrar vi også til at de nære fellesskapene styrkes, der færre føler seg utenfor, flere får bruke evnene sine, og bidra i fellesskapet. Et samfunn der vi tar ansvar for eget liv og hverandre, og særlig for de som trenger det mest.

Familie og barn

For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile familieforhold gir barn størst trygghet når de vokser opp. Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene muligheten til å organisere sine liv selv.

Kristiansand skal være barnas by. Et samfunn som er bra for barna, er et samfunn som er bra for alle. En god barndom varer hele livet. Det handler først og fremst om familien, barnehagen og skolen, men også om fysisk utforming av byen, barnevern, kulturliv og verdiformidling.

KrFs viktigste saker for Kristiansand som barnas by:

KrF vil:

 • arbeide for at barnetrygd ikke regnes som inntekt for dem som mottar sosialhjelp
 • styrke samarbeid mellom barnehage/skole og hjemmet
 • videreføre samtaletilbudet på skolen for ungdom som har opplevd samlivsbrudd
 • styrke familievernkontorene og forebyggende familievern
 • støtte frivillige organisasjoner som tilbyr samlivskurs
 • tilby samlivskurs og foreldreveiledningskurs til alle nye foreldre
 • styrke avlastningen for familier der omsorgspersonen eller barnet er alvorlig sykt
 • støtte SLT-koordinators arbeid blant barn og unge. (SLT = Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak)
 • ha flere familiekoordinatorer slik at ordningen "Nye mønstre – trygg oppvekst" kan utvides
 • at barn og unge med fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse tilbys gode og koordinerte tjenester i samarbeid med foreldre
 • arbeide for raskere oppfølging av barn som opplever omsorgssvikt
 • styrke barn og unges medvirkning innen politikk og samfunnsutvikling
 • at familier som ønsker mer tid med barna skal fortsatt få kontantstøtte for 2-åringer (24 til 36 måneder gamle)
 • arbeide for gratis kjernetid i barnehagen
 • fjerne hindre som gjør at barna ikke kan delta på fritidsaktiviteter grunnet familiens økonomi
 • innføre gratis SFO for barn nr. 3
 • gi aleneforeldre prioritet i barnehageopptak
 • at kommunen kan søke samarbeid med private og ideelle barnevernstiltak som gjennom faglige kvalifikasjoner, garanterer barn og unge god omsorg og oppvekstsvilkår, og som utruster dem til å møte voksenlivet på en trygg og forutsigbar måte
 • at kommunen søker om å få overta Bufetat sitt tjenestenivå, som forsøkskommune, for å kunne levere et bredspektret tjenestetilbud og en bredest mulig tiltakskjede så nær opp til våre brukere som mulig.
 • vil støtte opp om fosterhjemsarbeidet økonomisk og sikre oppfølgingen
 • ha økt bruk av familieråd og slekt/nettverk i barnevernsarbeidet
 • jobbe for at flere barn sykler eller går til skolen ved å prioritere utbygging av trygge skoleveier

Integrering

Det er mange mennesker i verden som er på flukt fra krig, tortur og grove menneskerettighetsbrudd. KrF mener at Kristiansand bør ta imot vår andel av de flyktningene som får opphold i Norge og hjelpe dem til et nytt liv i fred, frihet og trygghet. Vi vil møte flyktninger med omsorg og respekt og hjelpe dem til å bli godt inkludert i lokalsamfunnet vårt. Målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnsliv. De som skal bo i Kristiansand, må bli en del av store og små fellesskap i byen vår.

KrF vil:

 • at flere innvandrere får et stabilt fotfeste inn i arbeidslivet
 • gi tilbud om varig tilrettelagt arbeid for svakt kvalifiserte innvandrergrupper
 • legge til rette for flere felles møteplasser der mangfoldet av kulturer kan synliggjøres
 • styrke den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden
 • arbeide for økt forståelse mellom innvandrere og offentlige etater gjennom kompetansebygging og redusere språkbarrierer
 • støtte frivillige organisasjoners arbeid for mennesker med innvandrerbakgrunn
 • motvirke fremmedhat og være en tydelig stemme mot nasjonalistiske strømninger
 • forebygge radikalisering
 • styrke arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvang og overgrep

 

OPPVEKST

Barnehage og skole som ser hver enkelt elev

Skolen og barnehagen skal være et godt sted å lære og et godt sted å være. Skoler skal ligge nær der barn og unge bor for å unngå lange reiseveier og sikre barn mulighet til å gå på skole i sitt eget nærmiljø. Barn og unge må få utvikle et godt selvbilde og bli trygge på seg selv. Skolen og barnehager skal ha nok voksne slik at hvert enkelt barn blir sett.

 

Barnehage

KrF vil:

 • fortsatt legge til rette for etablering av private barnehager
 • sikre minst 50 % barnehagelærere i barnehagen
 • at pedagogiske ledere i større grad er frigjort til å være tilstede i barnegruppa
 • sikre faglig utvikling for fagarbeidere og assistenter i barnehager
 • arbeide for at barnehagene vil videreformidle den kristne kulturarven ved å lære om og markere de kristne høytidene
 • opprettholde barnehagedekningen på en slik måte at alle som søker, kan få barnehageplass i sin bydel.
 • at familier med barn i en vanskelig livssituasjon og med ulike funksjonshemninger fortsatt kan få plass så tidlig som mulig i et stimulerende barnehagemiljø
 • ha målrettede tiltak for å få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehage
 • at alle kommunens barnehager skal ha tilstrekkelige ressurser som har ansvar for ernæring

 

Skole

 

KrF vil:

 • tilby et måltid til elevene uten at det går på bekostning av lærerens undervisningsoppgaver
 • ha en positiv holdning til etableringer av friskoler
 • sikre alle elever i Kristiansand tilbud om skolegudstjenester i julehøytiden 
 • at alle skoler sikrer organisasjoner tilgang til bruk av lokaler for frivillig aktivitet i skoletiden (for eksempel skolelag)
 • mener at elever i grunnskolen bør ha fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timeantall
 • legge til rette for aktivitetsfremmende uteområder ved alle skoler
 • at testresultater kun skal brukes til internt bruk, aldri eksternt eller til å rangere skoler
 • opprette flere lærlingeplasser i offentlig sektor
 • videreføre inntektsgradert SFO-betaling og tilby gratis SFO til lavinntektsfamilier.
 • styrke den pedagogiske kompetansen og kvaliteten på SFO
 • videreføre gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne fra 5 klassetrinn.
 • opprettholde et godt skoletilbud i Finsland
 • jobbe aktivt for en god gjennomføring ved bygging av Tangvall skolesenter.
 • styrke skolehelsetjenesten i grunnskolen og videregående skolen
 • ha en 100 % helsesykepleier per 300 elever i barneskolen og en 100 % helsesykepleier per 550 elever i ungdomskolen, i tråd med Helsedirektoratets norm
 • inkludere psykologtjeneste som en del av skolehelsetjeneste
 • innføre et prøveprosjekt med et frivillig 11. skoleår
 • være tydelige på at endringer som gir større skoleenheter skal være svært godt forankret, både i forhold til fag, miljø og økonomi. Vi vil arbeide for at barn i småskolen skal ha mulighet til å gå på en sikker skolevei til sin nærskole.

Mobbing:

Selv om bevisstheten mot mobbing øker og bevilgningene har gått opp, er fremdeles mobbing en av de store utfordringene for unge i dag. Mobbing er et samfunnsproblem som best løses gjennom økt kompetanse og gjennom å jobbe for gode holdninger. Målet er en 0-visjon i hele samfunnet.

Krf vil:

 • ha null-toleranse når det gjelder mobbing
 • etablere elevombud i minimum 100 % stilling med særskilt ansvar for elevenes læringsmiljø
 • arbeide for innføring av psykososialt team ved skolene
 • stimulere og støtte forskningsbasert læring i skolen
 • jobbe for økt kompetanse om mobbing i barnehage og skoler
 • støtte frivillige organisasjoner som arbeider mot mobbing
 • ha et spesielt fokus for å stanse mobbing på nett og sosiale medier
 • at alle skoler har antimobbeprogram som blir fulgt opp

Ungdom:

KrF ønsker å skape spennende muligheter og trygge oppvekstsvilkår for ungdom i Nye Kristiansand.

KrF vil:

 • gi økt støtte til frivillig og organisert ungdomsarbeid, det være seg innenfor tros- og livssynssamfunn, idrett, kor/korps, eller andre kulturelle arenaer.
 • ha bedre inkludering av unge i arbeidslivet, også med arbeidsplasser og lærlingeplasser innenfor kommunens egne etater
 • at både eksisterende og nye ungdomstilbud må ha en klar rusfri profil
 • at det fortsatt arbeides med tidlig informasjon om rusproblematikken i skolen
 • at unge med psykiske problemer får bedre tilgang til støtte og hjelp på et tidlig stadium, særlig gjennom skole- og ungdomshelsetjenesten.
 • støtte opp om natteravnstjenesten, og styrke deres arbeid for å sikre trygge omgivelser i hele kommunen
 • videreutvikle de lokale ungdomsutvalgene og sikre god dialog i saker som angår ungdom
 • fortsette det tette samarbeidet mellom politi og kommunen for å motvirke ungdomskriminalitet

 

HELSE OG OMSORG

Vi lever lengre og den eldre delen av befolkningen er i stadig vekst. For KrF er det viktig å sørge for å gi alle en verdig og god alderdom. Seniorer er en ressurs for samfunnet. Det er viktig å legge til rette for at eldre skal oppleve at de med sin livskompetanse kan være en resurs for samfunnet gjennom aktiv deltagelse. 
Hjemmetjenestetilbudet må styrkes for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lengre. Velferdsteknologi er viktig for å oppnå dette, samtidig som det er viktig at dette ikke går på bekostning av personvern, avgjørende tilstedeværelse og varme hender i omsorgsyrket. 
Med det forventede behovet for tjenester innen helse og omsorg vil vi i tiden fremover trenge flere og godt kvalifiserte medarbeidere. KrF vil prioritere tiltak som kan styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene.

Senior- og eldrepolitikk

KrF vil:

 • øke innsatsen på forebygging av helseplager gjennom satsing på god ernæring, fysisk aktivitet, gode bosituasjoner, miljø og god tilgang på helsetjenester
 • prioritere forebygging- og rehabiliteringsarbeidet ved å styrke Frisklivssentralene, hjemmerehabilitering og individuell kartlegging til eldre.
 • sikre nødvendige heldøgnsplasser tilpasset de enkelte brukergrupper
 • ha tildeling av varige heldøgnsplasser i egen bydel
 • ivareta alle brukere og pasienters åndelige behov ved diakonitjeneste, frivillige og prestetjeneste på alle institusjoner og dagtilbud
 • legge til rette for gode kultur- og aktivitetstilbud for seniorer
 • legge til rette for at private, menigheter og frivillige organisasjoner i sterkere grad kan bidra i den fremtidige eldreomsorgen
 • bygge ut hjemmetjenestene i takt med behovet
 • styrke legetjenesten ved sykehjemmene
 • styrke den språklige kompetansen i eldreomsorgen slik at mennesker med andre morsmål blir hørt
 • styrke eldrerådets involvering i kommunens beslutningsprosesser
 • forebygge ensomhet hos eldre gjennom å skape gode arenaer hvor man kan komme sammen for eksempel gjennom seniorsenter- og dagsentertilbud.
 • at ektepar som ønsker det kan bo sammen på sykehjem, eller i omsorgsboliger der kun den ene oppfyller kravene til omsorgsbolig
 • ha gode seniorsenter i alle bydeler
 • ha en 100 % aktivitørstilling per sykehjem

Helse og omsorgstjenesten

KrF vil:

 • sørge for målrettede og kunnskapsbaserte tiltak for å redusere sykefravær
 • redusere ufrivillig deltid blant arbeidstakere i sektoren
 • forebygge og gi rask behandling til mennesker med psykiske plager, barn og unge må prioriteres i dette arbeidet
 • videreføre lavterskeltilbudet «Rask psykisk helsehjelp»
 • ha gode turstier, gang- og sykkelveier som senker terskelen for fysisk aktivitet
 • sikre ideelle virksomheter en plass i tjenestetilbudet
 • følge opp den kommunale handlingsplan for å redusere aborttallene
 • ha større støtte til abortforebyggende tiltak
 • ha en kommunal engangsstønad for dem som blir gravide uten rett på foreldrepenger

Likeverd

KrF vil:

 • sikre at alle arenaer hvor barn og unge ferdes er universelt utformet
 • at barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal sikres gode muligheter for en aktiv fritid
 • sikre omsorgslønn for pårørende som tar omsorg for familiemedlemmer
 • arbeide for etablering av flere tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetssenter for utviklingshemmede
 • ha tilstrekkelig antall kommunale boliger til utviklingshemmede/funksjonshemmede
 • ha tilstrekkelig avlastningstiltak f foreldre med utviklingshemmede/funksjonshemmede barn
 • at hjemmeboende funksjonshemmede tilbys et godt avlastningstilbud
 • at praktiseringen av tildelinger av BPA ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistent) skal være sammenlignbar med andre kommuner og at de som har krav på ordningen får det
 • at mennesker uten tilgang til internett, ikke skal forskjellsbehandles av kommunen

Rus- og sosialpolitikk

Rusproblemer finnes i alle sosiale lag. Rusavhengighet er vårt største samfunns- og familieproblem. Ingen barn bør vokse opp med den utryggheten rus- og alkoholmisbruk kan medføre. Krf vil føre en restriktiv og solidarisk rus- og alkoholpolitikk. Byens gater må oppleves trygge på kvelds og nattestid, og offentlige parker og friområder skal være rusfrie. En aktiv ruspolitikk er viktig for at Kristiansand fortsatt skal være en trygg og trivelig by

KrF vil ikke støtte et forbud mot tigging. Det må aldri bli forbudt å be om hjelp, men vi vil fortsette samarbeidet med politiet hvor de som tigger i Kristiansands gater må registrere seg. Kommunens viktigste innsats vil være på sosialfeltet hvor den enkelte som er tvunget til å tigge kan få hjelp til å dekke sine grunnleggende behov.

KrF vil:

 • føre en restriktiv salgs- og skjenkepolitikk og redusere det totale forbruket av alkohol og andre rusmidler
 • ikke åpne opp for egne ølutsalg
 • arbeide for ytterligere reduksjon av skjenketidene for alle salgs- og serveringssteder 
 • skjerpe kontrollen med salgs- og skjenkesteder og føre strenge reaksjoner ved mislighold av gjeldende bestemmelser
 • tilby hasj-avvenningskurs i kommunen
 • ha en nullvisjon mot rusrelatert gatevold og vold i nære relasjoner
 • ha en rusomsorg som sikrer tidlig innsats og korte ventetider for behandling
 • at medikamentfri behandling skal være førstevalg og endemål i rusbehandlingen
 • benytte avvennings- og rehabiliteringssentre drevet av frivillige og ideelle aktører
 • tilby et godt ettervern og tiltak for integrering i samfunnet etter endt behandling
 • øke tilskudd til rusfrie arenaer i kommunen
 • styrke det holdningsskapende arbeidet til foreldre, barn og unge
 • sikre rusfrie soner i samfunnet rundt barn og unge, bla i idretten, kulturlivet, trafikken og arbeidslivet.
 • at kommunen fortsatt skal være aktiv i nasjonale og internasjonale nettverk som fremmer restriktiv ruspolitikk
 • ha flere boliger for oppfølging av bostedsløse rusavhengige
 • ha tiltak som forhindrer menneskehandel
 • gjøre informasjon om hjelpetilbud til offer for menneskehandel lett tilgjengelig
 • sikre at tiggere og papirløse innvandrere får nødvendig helsehjelp
 • at et kommunalt forbud mot tigging ikke blir innført i Kristiansand

 

KULTUR, IDRETT, KIRKE OG FRIVILLIGHET

Uten frivilligheten stopper samfunnet opp. Og et godt samfunn bygges nedenfra. Det er viktig å spre makt, sørge for at alle er involvert og kan medvirke til å bygge samfunnet. 
Museer, kulturminner, biblioteker og arkiver er viktige kilder for forståelse av vår historie og kulturarv. Kirke og menighetsliv er viktige som kulturbærere og kulturformidlere.
Idrett skaper aktivitet og glede hos alle aldersgrupper, både for de aktive og de som er tilskuere. Idrettslagene er viktige fellesarenaer i lokalmiljøet. KrF vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til fysisk aktivitet.
Kristiansand må være en kulturell drivkraft på Agder og bør har scener og institusjoner med nasjonalt gjennomslag. Byen må ha arenaer som kan formidle kunst og kultur til landsdelens innbyggere. Vi må sikre at bydelers identitet og særpreg ivaretas.

KrF vil:

 • at Søgne gamle prestegård skal videreutvikles som kultursenter for hele kommunen og gjøres tilgjengelig for frivillige lag og foreninger.
 • arbeide for opprettelse av ny kulturscene på Nodeland i Songdalen
 • at dagens bibliotekstruktur opprettholdes og at det etableres nytt bibliotek/flerbrukshus på østsiden av byen
 • at Kulturskolen får gode arbeidsvilkår når det gjelder lokaliteter og økonomi
 • at kulturskolene i Kristiansand skal gi et desentralisert tilbud
 • øke støtten til frivillig barne- og ungdomsarbeid og ha særlig fokus på korps- og korvirksomhetene.
 • arbeide for at kulturarrangementer i kommunal regi i størst mulig grad skal være alkoholfrie og arbeide for særlige støtteordninger som kan bedre rammevilkårene for alkoholfrie arrangementer
 • at kommunen bidrar til bygging av nytt formidlingsbygg til Kanonmuseet på Møvik.
 • fortsatt gi støtte til menneskerettsarbeidet og kulturvirksomheten ved Stiftelsen Arkivet
 • at kommunens vedtatte planer for museumsutviklingen i Nodeviga på Odderøya følges opp
 • verne om den nye kommunens særtrekk når det gjelder kystmiljø, bygdemiljø, byplan, og særegen arkitektur og estetikk
 • bidra til å gjøre Kristiansand til en attraktiv arena for internasjonal kultur og gjensidig forståelse og bekjempelse av antisemittisme, og derfor vil KrF vil arbeide for at vennskapsbysamarbeidet utvides slik at Kristiansands 10. vennskapsby blir en by i Israel
 • sikre at barn fra lavinntektshusholdninger får tilbud om rimelig kulturskole, f.eks via Posebyen kulturskole og kulturskolene i øvrige bydeler.
 • støtte aktivt opp om Finslandsdagene som møteplass for politisk debatt og formidlingsarena for håndverks- og husflidtradisjoner

Idrett

Idrettslagene og idrettsanleggene i kommunen er svært viktige fellesarenaer i lokalmiljøet. KrF vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til fysisk aktivitet.

KrF vil:

 • at dagens organisering med en egen idrettsetat skal fortsette
 • at anleggsmassen innen idrett må vedlikeholdes godt og regelmessig
 • at anleggsmassen innen idretten må driftes på en god og forsvarlig måte, som innebærer at de fleste anlegg skal kunne brukes hele året
 • sikre god kvalitet på hele lysløypenettet, samt arbeide for at løypenettet utvides
 • at kommunen skal ha et godt opplegg på svømmeopplæring
 • videreføre at alle 3. klassinger får gratiskort i Aquarama for svømmeopplæring for å forebygge drukningsulykker
 • ha bedre tilrettelegging av arealer for uorganisert idrett
 • arbeide for at kunstgresset på kommunens baner skiftes ut etter den vedtatte kommunale planen. Det gis mulighet for idrettsklubbene til å forskuttere midler til skifte av banedekke. Eventuelt innfyll i kunstgresset skal være av den til enhver tid mest miljøvennlige materiale.
 • arbeide for at det bygges flerbrukshall i alle kommunens bydeler. Nodeland prioriteres.
 • at bygging av fotballhall fullføres på Hortemo idrettsanlegg

 

Kirker og menigheter:

KrF mener at den kristne etikk og kulturarv er en fellesverdi som det norske samfunnet er bygd på, og som det er viktig å bevare og videreutvikle.
Den norske Kirke, de frie menigheter og de kristne organisasjoner er våre fremste bærere og formidlere av kristne verdier både lokalt og globalt. KrF vil at slike organisasjoner og institusjoner gis gode arbeidsvilkår i Kristiansand.

 

KrF vil:

 

 • sikre at de alle de ulike menighetene og frivillige organisasjoner som organiserer matutdeling til fattige og trengende i byen vår får gode arbeidsvilkår samt muligheten til et felles kjølelager
 • sikre at de menighetene som vil bygge nye bygg får anledning til sambruk med idrett og skole/barnehage der dette er mulig.
 • arbeide for at Kirkelig Fellesråd i kommunen får tilstrekkelige bevilgninger slik at menighetene kan ivareta sine oppgaver.
 • legge til rette for at menigheter og forsamlinger får gode arbeidsvilkår
 • øke tilskuddene til barne- og ungdomssatsingene i menighetene
 • arbeide for at kirkehus og kirkelig bygningsmasse for øvrig blir godt vedlikeholdt
 • bidra til at det blir etablert et hjelpearbeid via Sjømannsmisjonen blant de cruiseskipansatte som kommer til byen.
 • gi mer støtte til trosopplæring
 • ha flere diakonale tjenester på sykehjem og institusjoner, samt støtte til diakoner i menighetene
 • gi støtte til samlivskurs via menighetene og andre aktører i byen
 • støtte søndagsskolearbeidet økonomisk
 • støtte kristent innvandrerarbeid
 • støtte språkopplæring via KIA (Kristent Innvandrerarbeid)
 • støtte de ulike initiativene når det gjelder gudstjenester på ulike språk og sikre at webside for dette blir etablert

FRIVILLIGHET

KrF vil fortsatt løfte fram frivilligheten som en viktig ressurs i vårt lokalsamfunn. Frivillig innsats har stor betydning både for samfunnet og for den enkelte. Det ligger store muligheter for kommunen i å utvikle nye tilbud og samarbeidsformer, - i dialog og partnerskap med frivillig sektor.

KrF vil:

 • at kommunen skal tilstrebe et høyt tilskuddsnivå til frivillige organisasjoners tiltak og prosjekter
 • at kommunen aktivt følger opp både kommunale og private frivilligsentraler, - og styrker disse som ett av kommunens kontaktpunkter overfor frivillig sektor
 • at Frivillighetsprisen opprettholdes. Kommunen må iverksette tiltak for å skape best mulig publisitet omkring nominering og tildeling
 • at kommunen innarbeider muligheter for å utføre frivillig arbeid i overgangen til pensjonisttilværelsen, - som et «seniorpolitisk» tiltak
 • at kommunen lager et konkret program for hvordan frivillig engasjement kan tilbys barnehager, skoler og sosiale institusjoner
 • at frivillighet skal tillegges en egenverdi i anbuds- og tilbudskonkurranser når det gjelder tildeling av oppgaver og oppdrag, særlig innenfor helse- og omsorgsfeltet.
 • legge til rette for frivillig arbeid som fremmer integrering, som språk kafé, kulturelle møteplasser og liknende
 • følge opp tiltakene i frivillighetsmeldingen fra 2018
 • stille med økonomisk tilskudd til frivillige organisasjoner som bidrar til at innbyggere får mat og gaver til jul, bursdager og andre høytider.
 • ha en frivillighetskoordinator i Kristiansand

SAMFERDSEL, NÆRINGSUTVIKLING OG BY- OG STEDSUTVILING

 

Kristiansand kommunes rolle i næringsutviklingen i byen vil i første rekke være å tilrettelegge.

Kommunen må ha nær kontakt og aktiv dialog med hele kommunens næringsliv. Gjennom planarbeidet og enkeltvedtak skal kommunen sørge for at rammebetingelsene for næringslivet blir så gode som mulig. Hovedfokus de nærmeste årene må være å gjenopprette og bevare Kvadraturen og bydelenes sentrumsområder som attraktive næringsarealer. I tillegg er det viktig at veibygging, trafikkmønster og kollektivmønster tilrettelegger for effektiv og klimavennlig samferdsel inn og ut av sentrum.

 

KrF vil:

 • at kommunen skal lytte til næringslivets behov og gjennomføre årlige treff mellom næringsforeningen og formannskapet
 • stille krav om lærlinger i anbudsrunder
 • bidra til at kommunen øker sin andel av lærlinger
 • arbeide for at kommunen aktivt bruker arenaer i byen som f.eks Q42
 • sikre at ny E39 fra Kristiansand til Stavanger blir bygd 
 • arbeide for flere flyavganger fra Kjevik.
 • sikre at ny Kjevikvei blir bygget.
 • arbeide for at Ytre Ringvei kommer realiseres snarest
 • sikre at Gartnerløkka-prosjektet blir realisert
 • arbeide for at Kristiansand utvides mot vest, og at Lohnelier og Mjåvann er foretrukne næringsområder for videre vekst i vest.
 • arbeide for flere statlige arbeidsplasser til kommunen
 • sikre flyttingen av containerhavna bort fra Lagmannsholmen.
 • lage en plan for hvordan man skal utvikle Høllen/Åros/Ny-Hellesund og skjærgården forøvrig i turismesammenheng
 • redusere biltrafikk rundt barnehager og skoler og bygge sikre skoleveier
 • sikre viktige sentrumsfunksjoner i bydelene
 • sikre ny gang- og sykkelbro ved Volleberg over til Birkeli.
 • at fjernvarmenettet skal utbygges videre
 • at kommunen skal ha ledige arealer tilgjengelige for eksisterende og nye bedrifter
 • at kommunen i større grad må medvirke til markedsføring av Kristiansand som ferie- og barnas by, blant annet ved å tilby pakkeløsninger for helårsturisme hvor byens og distriktets opplevelsestilbud blir løftet frem i markedsføringen
 • sikre og bidra til at driften av rutebåttilbudet i skjærgården opprettholdes
 • fortsette å utvide kollektivtilbudet i Kristiansand, bl.a. ved å arbeide for og vurdere direkte busser/tog/båt fra og mellom enkelte av kommunens bydeler
 • arbeide for utvikling av jernbanen, blant annet jobbe for gode togavganger til Vest- og Østlandet

 

 Havna

Kristiansand Havn skal være en av tre ledende fergehavner i Norge, og en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen. KrF er også opptatt av at forbindelsen mellom jernbane og havn opprettholdes.

 

KrF vil:

 • ha særlig fokus på å binde sammen gods fra ferje med gods på bane, gjennom å arbeide aktivt med å få en god jernbanetilknytning til ferja
 • at Kristiansand Havn skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP)
 • styrke samhandlingen innen transportsektoren mellom havn, flyplass, vei og bane i Kristiansand som et ledd i å sikre næringsutviklingen i regionen.
 • arbeide aktivt for at ferjeterminalen prioriteres og opprettholde høy kvalitet i forbindelse med utbygging av ny E-39 gjennom Kristiansand.
 • at Kristiansand Havns arealer forvaltes slik at det sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid.

 

Klima og miljø
Lokalt vil de mange viktige beslutninger som gjelder klima og miljø bli fattet gjennom arealplaner. Kristiansand KrF vil legge stor vekt på hensynet til klima og biologisk mangfold ved vedtak av planer.

KrF vil

 • at levering av oljetanker forblir gratis etter 1.1.2020
 • at kommunen må ta sin andel i forhold til å redusere Co2 utslippene
 • innføre differensiert havneavgift for cruiseskipene for å redusere byens Co2-avtrykk
 • være en foregangskommune på førerløse busser 
 • tilrettelegge for mer bruk av 0-utslippkjøretøy i kollektivtrafikken og kommunens bilpark
 • tilrettelegge den kommunale skjærgården for allmennheten med bedre tilgjengelighet, toalettfasiliteter og miljøtiltak
 • bevare viktige grøntområder i kommunen
 • arbeide for at utbygging primært skjer i nærheten av kollektivaksen

 

Landbruk

KrF ser at nye Kristiansand, gjennom sammenslåing får et vesentlig større jordbruksareal, og mener at gode ordninger fra de tidligere kommunene bør ivaretas og videreutvikles i den nye kommunen. F.eks. Songdalen alene leverer i dag melk til omkring 45000 innbyggere og vi mener at landbruket bør styrkes ytterligere i den nye kommunen.

KrF vil:

 • sikre et robust og velfungerende jordbrukskontor i nye Kristiansand med nærhet til landbruket.
 • at politikere og administrasjon holder god kontakt og har god informasjon om hvilke utfordringer landbruket står overfor og setter inn tiltak der det trengs
 • at landbruksrådet og bondelaget skal samarbeide tett
 • at dyrkbar jord skal vernes i høy grad, og at der jord går tapt på grunn av utbygging eller liknende skal tilsvarende jord opparbeides og god opparbeidet matjord flyttes til nye steder slik at andelen dyrket jord opprettholdes.
 • at det legges til rette for at kommende generasjoner kan bygge ut og overta landbruket
 • at kommunen tar ansvar og setter inn tiltak i forbindelse med utfordringer i landbruk som følge av ekstremvær
 • at landbruket blir mest mulig forutsigbart i kommunen og at produsentene opplever seg ivaretatt
 • at de som driver med landbruk får god tilgang på skolering og ny kunnskap med sikte på å tilpasse og øke produksjonen.
 • at kommunens matvareprodusenter skal ha gode vilkår
 • at kommunen fortsatt gir støtte til kulturarbeid i skogen
 • at kommunen er positiv til nye utviklingstiltak som er til nytte for primærnæringen
 • at kommunen fortsatt støtter opp om Landbruksrådgivning Agder i Finsland
 • at de kommunale veiene vedlikeholdes og opprustes så de tilfredsstiller dagens krav til transport for jord- og skogbruk
 • at fradeling, oppdeling og salg av landbrukseiendommer ikke skal tillates dersom dette svekker bærekraftige bruk.

 

Universitets- og høgskoleutdanningen i Kristiansand

 

Kristiansand er en ung universitetsby. Kristiansand kommune er vertsby for den største av Universitetet i Agders avdelinger, med over 9000 studenter. I tillegg fins det flere høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner som er lokalisert i byen vår.

Vi ønsker at Kristiansand skal videreutvikle seg som et attraktivt studiested. Dette vil ha stor betydning for landsdelen og byens nærings- og kulturliv.

 

KrF vil:   

 • at Universitetet i Agder skal utvikles som et regionalt senter for utdanning og forskning, samt kompetanse- og teknologiutvikling i nært samarbeid med næringslivet og det offentlige
 • arbeide for å sikre høgskoleutdanningene ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgarskolen og Noroff gode arbeids- og driftsforhold.
 • at det settes økt fokus på studentvelferd
 • at trainee- og praktikantstillinger blir aktivt markedsført blant studentene, og at forskningsprosjekter i stor grad er samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og studiesteder
 • arbeide for tettere sammenkobling av Campus Gimlemoen og Kvadraturen.

 

Studentbyen Kristiansand

KrF er opptatt av å være en attraktiv studentby. Studenter må trives i studietiden og ha gode utsikter for jobb i studiebyen sin. Universitetsby-satsingen er viktig for å knytte studentene, universitetet og byens innbyggere tettere sammen

KrF vil:

 • at det etableres helsemessige lavterskeltilbud for studenter i områder rundt campus, og hvor studenter oppholder seg.
 • at det i større grad satses på studentrabatter på tannlegetjenester, legetjenester og psykiske helsetjenester
 • at helsestasjon for ungdom utvides til å gjelde studenter
 • at det i større grad må legges til rette for praksisplasser i hele Kristiansand kommune, for ulike fagområder som tilbys på universitetet.
 • at det satses på studenters gründervirksomhet, herunder «Start up-weeks» mellom samfunns- og arbeidslivsaktører, universitetets fagmiljøer og studenter.
 • ha studentpriser på kollektivtilbud