Singelpolitikk

KrF forbindes med god politikk for familier og større husholdninger. Men KrF har også lenge hatt et engasjement for single. En framtidsrettet familiepolitikk må ta hensyn til alle familietyper og også ivareta de singles situasjon.

Statistikken viser at det er rundt 850 000 aleneboende i Norge i dag, ifølge Singelnett.
En undersøkelse fra SingelSammen! for 2011 viser at utgifter knyttet til bolig og kommunale avgifter som oppleves som mest urettferdige for single.
KrF vil bedre ensliges adgang til boligmarkedet og lage et mer rettferdig avgiftsystem. Et første steg kan være å sikre at kommunale avgifter beregnes ut fra forbruk. Avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at énpersonhusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye, samtidig som miljøvennlig adferd premieres.
Aleneboende må sikres mulighet til å skaffe seg egen bolig. Husbankens ordninger må ta høyde for at ikke alle boligkjøpere har tilgang til to inntekter. Bostøtteregelverket bør få en egen sats for enpersonshusholdninger.
Laila Dåvøy igangsatte i Bondevik II-regjeringen et arbeid med en egen stortingsmelding om aleneboendes levekår og spesielle utfordringer. Etter regjeringsskiftet ble arbeidet lagt i skuffen, med den begrunnelse at dette var en svært sammensatt gruppe mennesker. Det var jo nettopp vår begrunnelse for at vi ville ha en stortingsmelding og nærme oss dette systematisk og målrettet.

Kristiansand KrF har med bakgrunn i dette programfestet følgende formulering:
KrF vil ha fokus på ensliges utfordringer i forhold til innpass i boligmarkedet.