Saker som er viktige for Kristiansand KrF

Kommunens økonomi tilsier at ingen av de politiske partiene vil få gjennomført mesteparten av sine politiske programmer for den nye bystyreperioden 2011-2015.

Det vil nok bli slik at man må trekke ut essensen av det viktigste og fremme dette. I hvertfall de sakene som har økonomiske konsekvenser.
Kristiansand KrF har derfor plukket ut 10 saker som vi mener er ekstra viktig å ha fokus på i neste bystyreperiode og det er følgende saker:

1) Ta vare på og marker den kristne kulturarv.

2) Fortsatt markere de kristne høytidene og beholde skolegudstjenesten.

3) Styrke familien og satse på samlivskurs.

4) Bevisstheten om at alkoholmisbruk er vårt samfunns desidert største sosiale problem, gjør det nødvendig med restriktive virkemidler. Skjenketidene må heller innskrenkes enn utvides. I tillegg satse på rusbehandling via frivillige organisasjoner.

5) Støtte opp om frivillig arbeid innen idrett og kultur.

6) En tiltakspakke for bostedsløse og en for byens 450 barn som har problemfylte hjemmeforhold.

7) Satse på eldreomsorgen og bygge nytt sykehjem i perioden – kanskje i privat regi.

8) Ikke øke eiendomsskatten – heller reduser den.

9) Nei til rushtidsavgift.

10) Sikre kommunens økonomi ved å sette en øvre grense for låneopptak og en minimums størrelse for kommunens bufferkonto.