Omsorgslønn

I det siste har det vært flere saker fremme i media hvor omsorgslønn har vært tema. Begrepet omsorgslønn er selv for oss som jobber med dette politisk, til dels vanskelig å få oversikt over. Det finnes for øyeblikket minst tre varianter, pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn. Alle de tre begrepene har forskjellig regelverk å forholde seg til. For pårørende som møter det offentlige i slike saker, har vi stor forståelse for at det kan være vanskelig å orientere seg.


Videre er det også slik at det som oftest er billigere for det offentlige å bruke omsorgslønn enn en institusjonsplass samt at vi fra vårt politiske ståsted også mener at valgfrihet for de pårørende er et særdeles viktig element. Hvorfor skal ikke foreldre som ønsker å stelle en multifunksjonshemmet sønn eller datter hjemme få lov til å gjøre det? Når det i tillegg er mye billigere for det offentlige, fremstår det som merkelig at så mange saker dukker opp uten en god løsning hvor man kan få anledning til stelle de man er glad i hjemme.

Ord som har vært brukt fra de pårørende har derfor vært blant annet ”fortvilet” og ”desillusjonert”.

Kristiansand KrF har programfestet følgende i sitt program for denne bystyreperioden:

  • ”KrF vil ha utarbeidet en regulativordning for omsorgslønn. Målet er å få Staten til å delfinansiere utgiftene, men KrF vil likevel arbeide for at Kristianand kommune for egen del setter i gang et arbeid med mye større satsning på omsorgslønn.”

Som folkevalgte har vi et ansvar for å bruke offentlige ressurser på en best og billigst mulig måte. Omsorgslønn er etter vårt syn en bedre forvaltning av fellesskapets ressurser enn institusjonsplasser og det er i de aller fleste tilfellene bedre for mottakeren av hjelp at de nærmeste står for denne hjelpen.

I dag er det ca 100 personer i Kristiansand kommune som mottar omsorgslønn. At det ikke er flere er rart, i og med at bystyret 18. februar 1998 fattet følgende vedtak: ”Dersom den pleietrengende avslår tilbudet om institusjonsplass fastsettes ytelsen inntil det nivå, i eget hjem, som i utgangspunktet er fastsatt av helse- og sosialtjenesten ved eventuell innleggelse”. Dette vedtaket kom som en konsekvens av den såkalte Axel Jensen-saken og sier at den enkelte kan selv kreve å bli pleiet hjemme og få støtte til dette.

I tillegg vil KrF i Stortinget ta opp problematikken med forskjellige regler og forskjellige former for omsorgslønn slik at dette kan strømlinjeformes og man kan få ryddet opp i kaoset som kan synes å prege dette feltet.