Mitt svar til private barnehagers spørsmål om bemanningsnormen

KrF har på Stortinget vært opptatt av denne saken og vi har jobbet for å få full finansiering av reformen. Dessverre er ikke alt på plass. Og jeg vil innlede med å si at denne reformen og finansieringen av den er og blir Stortingets ansvar.

 (Når det gjelder Kristiansand, så er det i rådmannens forslag til handlingsprogram forslått 8 mill. kr i ekstrafinansiering for våren 2019 og 11,2 mill. kr for høsten 2020.)
 
Jeg har full forståelse for at private barnehager ønsker mer penger til en norm som øker deres utgifter. Det skulle bare mangle. 
Begrunnelsen for endringen i rådmannens tilleggsinnstilling er at tilskuddssatsene til private barnehager i 2019 øker med 5,8% som tilsvarer ganske nøyaktig det som opprinnelig var tenkt å finansiere private barnehager med ut over det lovpålagte. Pengene får altså bare en annen merkelapp. Økningen i satsene utgjør 21,5 mill. kr, eller 11 mill. kr ut over kommunal deflator for 2019 på 2,8%. 
 
Når jeg spør rådmannen om dette, så er svaret at han ikke er like bekymret for private barnehagers økonomi i 2019 og 2020 som PBK. Det har nasjonalt vært fremsatt en viss bekymring om at små barnehager kan komme til å måtte legge ned som følge av bemanningsnormen. I Kristiansand kommune oppfyller, eller nesten oppfyller de fleste små private barnehagene bemanningsnormen. En del små private barnehager har til og med bedre bemanning enn bemanningsnormen krever. Det vil si at de fleste små barnehager ikke får noen utgiftsøkning, men alle får høyere tilskudd i 2019.
 
Store barnehager har generelt sett gode økonomiske resultater, men mange oppfyller IKKE bemanningsnormen. De fleste store barnehagene og spesielt konsernbarnehagene antas som følge av god økonomi ikke å ville ha problemer med å innføre bemanningsnormen. 
(Til sammen hadde de private ordinære barnehagene i Kristiansand kommune i følge årsmeldingene ett overskudd før skatt på 34,3 mill. kr i 2017. I snitt tilsvarer det 6,6% av driftsinntektene. )
 
Bemanningsnormen er som PBK skriver et stort kvalitetsløft for barnehagene, men for kommunen er det også ett tungt økonomisk løft. Bemanningsnormen kommer til å koste Kristiansand kommune ca. 38 mill. kr når den er fult innfaset, fordelt på ca. 14 mill. kr i kommunale og 24 mill. kr til private barnehager. 
(Det tilsvarer mer enn det kommunen kommer til å få i storbytilskudd som følge av kommunesammenslåingen.)
 
Jeg ser forøvrig at PBK ser på forslaget i rådmannens tilleggsinnstilling som et løfte- og tillitsbrudd som gjør samarbeidsklima og en fremtidig felles pedagogisk satsning svært vanskelig. Da er det viktig å påpeke at dette ansvaret ligger nasjonalt. Det er Stortinget som har innført normen og det er Stortinget som må finansiere den. Håper derfor at barnehagene og kommunen fremdeles kan ha et godt samarbeidsklima.
  
Det faktum at bemanningsnormen ble innført i kommunale barnehager i Kristiansand allerede høsten 2018 er en fordel for de private barnehagene. Dette som følge av at bemanningsnormen vil slå inn i satsene for 2020, mot i 2021 i kommuner som venter med å innføre normen i de kommunale barnehagene til høsten 2019. Trondheim kommune er til og med gått så langt at de i alle fall har signalisert at de ikke vil innføre normen i sine kommunale barnehager før fra januar 2021. 
 
Kommunene er ved innføringen av bemanningsnormen blitt satt i en skvis av staten da det ikke følger med penger til innføringen. Noen kommuner hadde allerede bemanningsnormen på plass, mens kommuner som Kristiansand får en utgiftsøkning som går utover kommunens økonomiske handlingsrom. 
 
Bystyret kan velge å kompensere barnehagene, men en slik bevilgning vil vanskelig kunne innrettes slik at den kun går til de private barnehagene som har dårligst økonomi.
 
Så konklusjonen min er følgende: Veldig stor forståelse for de private barnehagenes frustrasjon rundt dette. Og jeg regner med det er en liten trøst at vi som lokalpolitikere også er frustrert over Stortingets tilnærming i denne saken.
 
PS: En liten håndsrekning ligger jo muligens i følgende formulering: «Hvis barnehagen ikke innfrir kravet innen 1. august 2019 må barnehageeier søke om dispensasjon.» 
Jeg vet ikke ennå hvordan denne muligheten for dispensasjon skal håndteres, men jeg vil i alle fall signalisere at jeg vil tenke positivt rundt denne muligheten for å komme i havn med reformen inn mot 2021. Og mens vi venter på at staten skal komme på banen med fullfinansiering.