La kommunene fortsatt beholde skatteoppkreverfunksjonen!

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster, hensynet til innbyggere og næringsliv og klar risiko for tapte skatteinntekter gjør at Kristiansand KrF fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 1. januar 2016.

Kristiansand KrF reagerer på at det i svært liten grad er utredet hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres.  Dette til tross for at forslaget kan få betydelige negative konsekvenser for kommunene og klar risiko for kommunenes likviditet, økonomistyring og økonomikompetanse. Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vil være irreversibel, er vi negative til departementets forslag.

Nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater.  Nærhet til innbyggerne er viktig for å bistå de vanskeligstilte skattyterne; de som ikke alltid kan hjelpe seg selv eller som av andre grunner ikke kan ivareta sine egne interesser.

Vi mener Kristiansand kommune selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. Vi opplever at nærheten, tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold bidrar til både lojalitet og legitimitet til skattesystemet.

Dagens organisering har en løsningsgrad på innkreving av skatt som ligger helt i verdenstoppen. Beregninger gjort av Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets forslag ulønnsomt, selv etter den foreslåtte bemanningsreduksjonen.
Det er etter vår vurdering stor risiko for at endringen er ulønnsom.

Vi mener dagens løsning gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering. Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Et uttalt mål i kommunereformen er å «flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner». Regjeringen sier den vil «vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.» Å statliggjøre skatteoppkrevingen er derfor i strid med de uttalte målene for kommunereformen.

• Skatteoppkreverfunksjonen er viktig for hele kommunens lokale økonomistyring
• Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap
• Nærheten til skattesubjektene forklarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
• Nærhet og lokalkunnskap er viktig for å forstå og hjelpe de som trenger det mest.
• Forslaget bør inngå som en naturlig del av kommunereformen

Varaordfører Jørgen H. Kristiansen, mobil: 92468673