Kristiansand mot ekstremisme og radikalisering

Kristiansand kommune tar ekstremisme på største alvor og samarbeider aktivt med både politi og frivillige organisasjoner mot radikalisering og for å forhindre rekruttering til voldelige og ekstreme miljøer.

Nazimarsjen i Markens lørdag 29. juli viste oss at ekstremisme og den type holdninger fremdeles finnes blant oss. Samtidig viser den pågående debatten at det store flertallet tar avstand fra og deler synet på at dette er holdninger som er uholdbare.
Kampen mot ekstremister er ikke en kamp vi har vunnet, det er en pågående kamp. Vi må gjøre det vi kan for å unngå oppblomstring av og rekruttering til ekstreme og voldelige miljøer.
I følge politiet finnes det ikke noe spesifikt høyreekstremt miljø i kommunen vår i dag. Heller ikke var det noen med bostedsadresse i Kristiansand kommune som deltok i marsjen. Langt de fleste var svenske nynazister.
Samtidig husker mange av oss oppblomstringen av nynazist-miljøer i flere av bydelene våre på 90-tallet. Vi tok det på alvor den gang – og vi tar temaet alvorlig i dag. Den gangen ble det gjort et godt stykke arbeid med å deradikalisere medlemmene i disse miljøene og å forebygge nyrekruttering. Politiet og kommunen klarte den gangen å gjennomføre det som skulle vise seg å bli velfungerende exit-programmer for høyre-ekstreme. Kommunen og politiet gjorde seg den gang viktige erfaringer som har gjort oss enda bedre rustet til å håndtere og redusere radikalisering blant ungdom.  
Nå handler det om å ha kraft i det arbeidet kommunen, politiet og frivillige organisasjoner driver for å forebygge radikalisering og ekstremisme. I kommunen har vi politisk og administrativt fokus på å hindre at ekstreme miljøer skal få mulighet for fremvekst. Derfor har kommunen utviklet en veileder som blant annet brukes i skole, NAV og ulike organisasjoner, som gir råd om hvordan man kan oppdage og håndtere ekstreme holdninger på et tidlig stadium. 
Så er det også slik at de siste 5-10 årene har fokuset dreid mer over på forebygging rundt islamisme og voldelig ekstremisme. Nazismarsjen viser at vi fremdeles må arbeide med forebygging av også høyreekstremisme.
Politiet har fått mye kritikk i dagene etter nazimarsjen i Markens. Derfor er det viktig for meg også å påpeke det gode samarbeidet kommunen har med politiet. Som første kommune i landet har vi også laget en felles kriminalitetsforebyggende plan. I denne planen er nettopp forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ett av områdene som er løftet frem og der kommunen og politiet sammen driver forebyggende arbeid. Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinators team har jevnlige status- og arbeidsmøter med politiet. Politisk og administrativ ledelse har jevnlig politirådsmøter der politiet (også iblant PST) deltar. Her drøfter vi alle slike utfordringer. Dette samarbeidet er avgjørende for å lykkes.
Kristiansand kommune ønsker å bli enda bedre i forebygging av kriminalitet og voldelig ekstremisme. Derfor har vi engasjert oss i internasjonale organisasjoner som arbeider med dette. Kristiansand kommune representerer Norge i styret for Strong Cities Network. Dette er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å bygge trygge og gode byer og som jobber mot voldelig ekstremisme og radikalisering. Her skal vi fortsette å være representert, det gir oss en mulighet til å lære fra andre og å lære bort det vi er gode på.
Forebygging av ekstremisme er en felles oppgave. Hverken kommune eller politi kan gjøre denne jobben alene. NAV, skole og fritidsklubber er viktige medspillere i forebyggingsarbeidet. Frivillige organisasjoner som for eksempel idrettsklubber, organisasjonsliv og menigheter er også viktige aktører. De kan representere positive fellesskap og bidra til inkludering. Innenforskap reduserer faren for radikalisering. Men det kan også være at en bekymret fotballtrener eller ungdomsleder kan forhindre radikalisering gjennom å ta kontakt med hjelpeapparatet.
Derfor er samarbeidet med frivillige organisasjoner viktig.
Men vi trenger også deg som enkeltmenneske for å lykkes. Her handler det om at vi alle bidrar til å se hverandre. At naboer ser naboer. At kollegaer ser kollegaer. At befolkningen har jobb og at vi er inkluderende. Og at vi sammen bygger byen og landet vårt på en måte hvor vi bryr oss om hverandre. Og skaper innenforskap og inkluderende fellesskap. Det er vårt felles ansvar. Og ikke minst en god medisin mot ekstremisme.

Jørgen H. Kristiansen
Varaordfører