Kommunereformen i storbyene

KrFs storbynettverk mener at storbyene i Norge i dag er store nok til å kunne tilby gode tjenester av høy kvalitet, og at denne situasjonen endres lite ved at de slås sammen med små kommuner. For oss handler kommunereformen først og fremst om overføring av nye oppgaver fra staten.

Flere kommuner kan ha nytte av å slå seg sammen. Mange velferds- og tjenesteoppgaver har blitt svært spesialiserte, og en rekke kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde fagmiljø. Kommunesektoren har også viktige næringsutviklingsoppgaver som krever bred kompetanse og robuste fagmiljø. Også for å ivareta balansen mellom lokaldemokrati og stat, kan det være nødvendig å etablere større og mer robuste kommuner.
Det er derfor viktig at storbyene er positive til invitasjoner fra sine nabokommuner om sammenslåing. Gevinsten av dette vil nok i størst grad komme de små kommunene til gode, men det er viktig at storbyene på denne måten bidrar til god tjenesteproduksjon i hele sin region.

KrFs storbynettverk er opptatt av å styrke det regionale leddet som faglig og politisk tyngdepunkt overfor sentrale myndigheter, ved å overføre oppgaver fra staten. Dette vil gi lokaldemokratiet styrket innflytelse og være positivt for både store og små kommuner. Storbyene har en viktig rolle som regionale sentra i sine fylker. Bykommunene må utføre sin rolle som regionalt kraftsenter i samspill med det regionale folkevalgte nivået, slik at begge disse nivåene styrker sin posisjon og rolle ovenfor statlig forvaltning.

Store bykommuner vil kunne medføre en ekstra utfordring for det regionale leddet dersom ansvaret for dagens oppgaver overføres fra fylkeskommunene til storbyene.

Flere kommuner har i dag et stort antall interkommunale selskaper og samarbeidsorgan, noe som indikerer feil kommunegrenser. Dette innebærer en utvanning av det demokratiske ansvaret som er gitt til kommunestyrene, og storbynettverket mener at kommunene normalt bør være så store at det kan minimere nødvendigheten av interkommunalt samarbeid for å gi gode tjenester til innbyggerne.


Vedtatt på samling i Trondheim 6.mars 2015