Jordbank og lokale produsenter i nye Kristiansand

Jord er grunnlaget for produksjon av mat og fôr. Og jordsmonnet har en sentral funksjon i økosystemer og det kan påvirke vår livskvalitet. Det er også slik at over en fjerdedel av verdens arter finnes i jordsmonnet. På landområdene utgjør også jordsmonnet det største karbonlageret (kilde: Nibio.no). Vi er derfor nødt til å fokusere mer på vern og vedlikehold av våre jordressurser. Man har som mål at man ikke skal bygge ned mer enn 4000 dekar per år i Norge.

I gamle Kristiansand kommune har vi bygd, eller omdisponert, 18 dekar dyrkbar mark de siste 4 årene. Blant annet nedbygging av Bjørndalssletta (69 dekar) og Egsjordene (81 dekar) bidrar til at gamle Kristiansand kommune har bygd ned mye matjord de siste årene.
Det sies også at det tar omtrent 1000 år å bygge 15 cm med jord. Når vi ser flom som den vi så på Tveit i 2017, vaskes veldig mye matjord ut i havet. Ting kan tyde på at vi kommer til å oppleve mer flom i årene som kommer. Den andre store årsaken til at matjord forsvinner er nedbygging av jordbruksarealer. I gamle Kristiansand kommune er det for øyeblikket to aktuelle saker hvor matjord forsvinner. Det er bygging av ny rundkjøring i Kjos og den nye skolen på Mosby. Nødvendig infrastruktur som vei og skoler må selvsagt bygges. Kommunen kan heller ikke pålegge private utbyggere å skaffe nytt jordbruksareal. Det er også slik at jord som har blitt flytta, ikke på langt nær har samme kvalitet som før den blir flytta. Vi bør derfor verne så mye som mulig av jordbruksarealene, det er det viktigste. Og hvis det er helt umulig å unngå nedbygging, så kan en jordbank være et viktig tiltak. En slik jordbank bør bare brukes de gangene det er helt nødvendig, som f.eks. ved bygging av skoler og vei. Vi tror at en slik jordbank kan fungere bra, og at det blir et deponi hvor god matjord kan mellomlagres. Etter flom kan man hente ny jord i en slik bank. Og bønder som ønsker å utvide landbruksjord, kan skaffe god jord via et slikt deponi.

Kristiansand KrF vil derfor arbeide for at det etableres en ny jordbank i nye Kristiansand. Vi ønsker også å pålegge både kommunale og private utbyggere å levere matjord til denne banken, dersom de ikke kan eller skal benytte den.

Nye Kristiansand blir nå en av Agders største landbrukskommuner. Det er et ansvar vi ønsker å være oss bevisst. Vi må derfor føre en tydeligere landbrukspolitikk. Det handler blant annet om matjord som allerede nevnt og gode vilkår for den lokale bonden. Kortreist mat er klimavennlig og i tillegg har vi også mange veldig gode kvalitetsprodusenter i den nye kommunen. Vi ønsker derfor å arbeide for at flere er bedre til å ta i bruk lokale produsenter

Kristiansand KrF vil sette krav til at maten kommunen serverer i kantiner og i møter i sterkere grad er produsert lokalt.

 

Ordførerkandidat Jørgen Kristiansen