Innvandringspolitikk handler om både rettigheter og plikter

Vi trenger en ny runde med integrerings- og innvandringsdebatt i landet vårt. Grunnlaget for debatten må være at alle mennesker er like mye verdt og at alle møtes med respekt, dette følger direkte av det kristne syn på mennesket og KrF vil bygge på det. Samtidig må samfunnet kunne forvente at alle bidrar til fellesskapet ut fra sine ressurser. At man forventer noe av et menneske, er et uttrykk for at man respekterer vedkommende og hans eller hennes muligheter. Videre bør nyankomne fortest mulig i arbeid mens søknader behandles, selv om denne arbeidsaktiviteten vil ha midlertidig karakter. Arbeidsaktivitet i søknadsperioden må likevel ikke være noe selvstendig grunnlag for oppholdstillatelse.

De som ikke har rett til opphold i landet, må raskt sendes ut igjen slik at vi fortsatt kan ha et godt asylinstitutt til mennesker som trenger asyl.
Vi må ellers arbeide mer med førstegangsbosettingen av flyktninger og asylsøkere. Utviklingen i Oslo hvor det i enkelte skoler ikke finnes noen etniske nordmenn, vil sannsynligvis også bli en realitet i Kristiansand i nær fremtid. Derfor er det viktig at førstegangsbosettingen fremover blir så vellykket at innvandrere blir boende over hele Kristiansand og ikke opplever det nødvendig å flytte til enkelte bydeler og steder der man får det man kaller en ghettofisering. For at innvandrere skal kunne lære norsk kultur å kjenne, er det nødvendig at de bor blant nordmenn. Dette fordrer en relevant boligpolitikk som legger opp til varierte hus- og leilighetstyper til ulike priser i samme boligområde. Kanskje må man også fremover vurdere å busse innvandrere til andre skoler i byen, nettopp for å kunne gi dem en best mulig integrering.
Det er ellers viktig at statistikker om kriminalitet, voldsbruk osv der minoritetsbefolkningen skulle være overrepresentert, ikke blir holdt tilbake og dekket over. Først når det er åpenhet om de problemene som eksisterer, kan vi få kommet inn med hjelp for å bedre situasjonen.
Det må slås effektivt ned på all misbruk av velferdsgoder og trygd, enten man er innvandrer eller etnisk nordmann. Det er viktig at alle behandles likt for loven, slik at vi får styrket viljen til å ta vare på fellesskapet. Innvandrerne selv fortjener at vi utøver slik effektivitet, siden de fleste av dem er lovlydige.
Med integrering følger kulturforskjeller. Den enkelte har sin frihet, samtidig må vi som samfunn fokusere på de verdiene som bygger gode og demokratiske samfunn. Vi trenger derfor en ærlig debatt om kulturverdier, både i norsk kultur og i kulturer som etter hvert er representert i landet.  Ikke alle verdier er gode å bygge samfunn på. Noe må velges bort, som for eksempel ensidig materialisme og tankegangen bak kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. En slik kulturdebatt rokker likevel ikke ved den grunnleggende tanken om at alle mennesker er like mye verdt.