Åpenhet i K5-prosessen

Det vises til artikkel i Fedrelandsvennen mandag 18. mai 2016. Her siteres Gunnar Bodahl Johansen på følgende: «Det hersker en hemmeligholdspsykose over hele landet når det gjelder disse kommunesammenslåingene. Forhandlinger foregår bak lukkede dører, og folk får ikke vite hva som foregår.

Dette får jeg meldinger om fra overalt, og det er jo nettopp i en slik sammenheng det bør være mest mulig åpenhet.». Til dette har jeg lyst til å anføre følgende: Jeg har sittet sentralt i forhandlingene om intensjonsavtalen til K5. Alle disse møtene har vært åpne alle. Og pressen har faktisk vært tilstede på samtlige forhandlingsmøter. Til og med på KrFs felles gruppemøte for alle de 5 kommunene, fikk pressen være tilstede. Vi har med andre ord hatt full åpenhet om alle sider ved K5. Derfor oppleves det veldig uriktig når det gis inntrykk av at hele prosessen rundt en eventuell sammenslåing har vært unntatt offentligheten og ført bak lukkede dører.
Videre anføres det at man mener spørsmålene i innbyggerundersøkelsen burde vært offentlig. Jeg har lyst til å forklare og forsvare hvorfor disse spørsmålene ikke bør være offentlig før 6. mai.
Når man gjør en slik undersøkelse bør alle få spørsmålene på samme prinsipper. Og selskapet Opinion som brukes til dette, mente at det var viktig for undersøkelsen representativitet at spørsmålene ikke var kjent på forhånd. Når undersøkelsen nå er i gang, så bør uansett ikke spørsmålene offentliggjøres før spørreundersøkelsen er ferdig. Ikke fordi spørsmålene i seg selv bør unntas offentligheten, men fordi alle bør få spørsmålene på likt grunnlag. Så kan det hende at selve spørsmålene burde vært offentlige før undersøkelsen startet, men nå som man er i gang, så bør man vente med offentliggjøringen til undersøkelsen er ferdig.

Jørgen H. Kristiansen, KrF
Varaordfører Kristiansand