"Å følge sine planer"

I lørdagens utgave av Fedrelandsvennen den 25. juni stiller lederen spørsmål ved KrFs politikk når der gjelder byutvikling i Kristiansand.

KrF er helt enig med Fedrelandsvennens leder at byen skal utvikles etter vedtatte planer og langsiktige mål. Dette er KrFs representanter og bystyregruppe veldig bevisst på. Vi har derfor med følgende i vårt program: ”All byplanlegging får store konsekvenser for kommende generasjoner, derfor er det viktig å ha et bevisst og langsiktig perspektiv i de beslutninger som fattes.” Dette har vært og er grunnleggende for vår politikk i byen vår.

Lederen tar opp to konkrete nye byggeprosjekter som settes opp mot hverandre.

KrF mener at hvert byggeprosjekt må behandler særskilt, da det er et mangfold av variasjoner og kriterier som skal legges til grunn og tas hensyn til i hver enkelt sak.

For å starte med Kvartal 42, så skulle dette legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg er det slik den nye Kvadraturplanen er ute på høring i disse dager, og der ligger dette kvartalet også inne med foreslåtte høyder. Vi syntes det blir feil å konkludere allerede nå. KrF synes dette er et interessant prosjekt som vi ønsker å få belyst i full bredde. Et springende punkt her er høyden på bygget. Men, vi ønsker at dette skal høres, og få inn kvalifiserte synspunkter og legge dette til grunn, når endelig vedtak skal fattes.
Dette prosjektet inneholder blant annet et kongressenter til 2000 mennesker. Det er noe som byen trenger, og som bl.a. ledelsen i Kilden er veldig begeistret for og mener vil ha en stor betydning både for byen og landsdelen.

Byggeprosjektet på Jaktoddveien i Vågsbygd ble også nevnt. Dette er et fortettingsprosjekt, som vi mener bør tilpasse seg mer den eksisterende bebyggelsen. Slik forslaget fremmes nå, vil område få et mer drabantbypreg. 
Denne saken har vi hatt oppe i tidligere møter med bl.a. befaring, og vi returnerte saken med følgende ordlyd: ”…når det er gjort en betydelig reduksjon av antall boenheter osv. Det må også tas hensyn til de innspill som kom fram på befaring med hensyn på høyder og plassering.” Dette mener KrF ikke er gjort godt nok. En så stor utbygging i et allerede etablert boområde er krevende, og her må det vises hensyn. Derfor stemte vi mot forslaget.

Dette er bare to av mange saker vi har behandlet i byutviklingsstyret i denne bystyreperioden og vi mener at det blir feil med bakgrunn i disse og si at KrF ikke fører en forutsigbar og konsekvent politikk når det gjelder byutvikling i Kristiansand.

Vi i KrF mener å ha et bra program for utvikling av byen vår i neste bystyreperiode, der vi legger til grunn langsiktighet, konsekvens, forutsigbarhet og tar på alvor miljø- og klimautfordringene. Vi vil ha gode og hensiktsmessige transportløsninger for bosetting og næringsliv, rikelig tilgang på tomter og boliger slik at prisnivået dempes og mye mer.