10 valgkampsaker for Kristiansand KrF

Her er et knippe med saker jeg tror kan bli viktige valgkampsaker frem mot valget den 12. september 2011

1. Sentralt ordensreglement for skolene og gjeninnføring av god gammeldags folkeskikk:

Signaler vi får fra byens lærere er at det de siste 10-20 årene har skjedd en merkbar endring i både høflighet og adferd hos våre elever overfor læreren som autoritet. God gammeldags folkeskikk og høflighet er en god verdi som vi bør ta vare på. Vi vil derfor i neste bystyreperiode vurdere å innføre blant annet et sentralt ordensreglement for alle skolene i byen, som er strammere enn det som finnes på den enkelte skole i dag.

2. Vitalisering av Kvadraturen

Vi tror på at Kvadraturen også i fremtiden skal være vital og livskraftig. Vi vil derfor jobbe for mer gågate, parkering under torvet, 2 timers gratis parkering i parkeringshus, mer gateservering og åpning av Wergelandparken.

3. Opprustning av byens lekeplasser

Mange av byens lekeplasser er i forfall og noen er også fullstendig grodd igjen. Vil derfor jobbe for å få opprustet flest mulig av byens lekeplasser, gjerne i samarbeid med lokale velforeringer

4. Foreldreveiledningsprogram

Vi ser av statistikken at barn som kommer fra hjem med brutte foreldrerelasjoner er overrepresentert i de negative statistikkene. Vi tror at forebygging er bedre enn brannslukking og vil derfor jobbe for at det utarbeides foreldreveiledningsprogram. Det å være foreldre både som forbilde og oppdrager, kan være en utfordring. Flere samlivskurs og foreldreveiledning vil bidra positivt på disse statistikkene. Et godt eksempel er samlivskursene til Solkollen Barnehage.

5. Etablering av klimanøytral bydel/område

Vi vurderer å velge ut en bydel eller område i byen som vi vil gjøre til en klimanøytral sone. Dette er å være i forkant av den utvikling verden vil se fremover. Kristiansand har vært og kan være i teten på dette feltet.

6. Kommunen må få ansvar for det statlige barnevernet

I Oslo har man nå søkt om og fått tillatelse til å overta det statlige barnevernet. Det bør også Kristiansand gjøre. Eksemplene er mange på at det kommunale og det statlige barnevernet ikke klarer å samarbeide. Situasjonen slik den er nå, er uholdbar og fører til at barna blir skadelidende.

7. Skaffe oversikt over hvem byens 450 ”fattige barn” er og hvem byens hjemløse er.

Det finnes mange menigheter og frivillige organisasjoner som står klar til å hjelpe de som faller utenfor i byen. Problemet er at det er vanskelig å finne ut hvem de er. Vi mener at man må kunne klare å finne en ordning som gjør at disse organisasjonene kan få kontakt med disse menneskene, slik at de kan hjelpe som et supplement til den offentlige hjelpen.

8. Tenke nytt rundt privat eldreomsorg

Vi ser at kommunen står foran enorme utfordringer når det gjelder den fremtidige eldreomsorgen. I barnehagesektoren har man sett hvor godt samspillet mellom offentlig og privat virksomhet kan fungere. Vi tror at tiden nå er moden for å vurdere et sterkere privat innslag i kommunens eldreomsorg. Det kan f.eks være at private organisasjoner, frivillige og menigheter kan overta mer av ansvaret for dette arbeidet.

9. Styrke ungdomsarbeidet i alle byens menigheter

Historien viser at det frivillige ungdomsarbeidet i byens menigheter er svært positivt. Kommunen må bli en mer aktiv bidragsyter på dette feltet. Arbeidet inkluderer et stort antall unge, som får en trygg og god fritid. Ved siden av det rent miljøskapende og sosiale, er ungdomsarbeidet også kriminalitetsforebyggende, og det har en klar oppdragerfunksjon. Noen kan her også få dyrket fram sine særlige evner. Flere av dagens stjerner innenfor for eksempel sang og musikk har gått på tensing eller kor i menighetsarbeid i Kristiansand.

10. Tilgjengeliggjøre strandsonen og flere båtplasser

Nærhet til sjøen og båtplasser er to av kommunens store fortrinn når det gjelder å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft til byen. Kommunen har allerede i besittelse enorme sjønære områder. Disse områdene må tilgjengeligjøres. Vi vil derfor ha en betydelig økning av allmennhetens adgang til strandsonen, ved at det bygges parkeringsplasser, stier, brygger og sanitærforhold på offentlige arealer. Videre at det satses aktivt på å skaffe enda flere båtplasser.