Svar til AP om styringen av Kristiansand

Mette Gundersen tar i avisen Dagens Næringsliv 17.august til orde for «utlufting» i Kristiansandspolitikken etter års frustrerende liv som opposisjonsleder uten innflytelse. Fævennen refererer DN artikkelen med stort oppslag 18.august, og vi vil gjerne komme med nedenstående utfyllende kommentarer i den sammenheng:

Opposisjonen er angivelig hverken blitt hørt eller sett av «konsernledelsen» som har fattet skumle avgjørelser i lukkede rom. Faktum er at den politiske ledelse i Kristiansand har arbeidet på grunnlag av et omforent handlingsprogram. Programmet har vært offentlig kjent, og i juni hvert år har samarbeidspartiene avholdt pressekonferanse hvor resultater har vært rapportert mot program. Det er ingen hemmelighet hvilke felles mål koalisjonen har arbeidet mot, eller at vi stort sett har levert det vi har lovet i enkeltsakene.  Opposisjonen har dessverre i liten grad beriket byen med verdifulle politiske initiativ.
Gundersen forsøker å fremstille AP som eksponenten for «offshoreindustri og ny teknologi» i motsetning til oss andre som satser på «den konservative byen langs bibelbeltet».  VI er stolte av våre verdikonservative ideer, men har også arbeidet sterkt for å være god vertsby for fremtidsrettet næringsliv. Vi har jevnlig møter med byens ledende bedrifter og de ulike bransjer og næringsklynger for å forstå deres situasjon og hvordan vi best mulig kan legge til rette for deres virksomhet.  Næringstomter, kontaktfora mellom gründere og investorer, ny strategisk næringsplan, aktiv deltakelse på messer i inn- og utland hvor næringslivet ser seg tjent med kommunal deltakelse, er noen stikkord. Utviklingen av samarbeidet mellom næringsliv, akademia og offentlige myndigheter, var bla bakgrunn for fremleggelse av en universitetsbymelding. At ordføreren kjenner sentrale deler av sørlandsk næringsliv fra sitt yrkesliv og varaordfører har arbeidet i sentral finansinstitusjon, er nok også medvirkende til ekstra god dialog med bedriftene.
Opposisjonslederen hevder videre at de ganger Kristiansand har nådd de nasjonale medier har det dreid seg om tigging og abortmotstand. Jeg minner om at vi i perioden har fått gjennomslag for firefelts E 39 mellom Kristiansand og Stavanger, inkludert en ringvei utenom Kristiansand sentrum som gjør at gjennomgangstrafikken ikke bringes gjennom bykjernen med de miljømessige og trafikale utfordringer dette innebærer i dag.  Et utmerket samarbeid mellom Stavanger og Kristiansand og dyktige stortingsrepresentanter fra Sørlandet samt en lyttende og effektiv regjering gjorde dette mulig. Vi fikk i tillegg det nye Veiselskapet lokalisert til Kristiansandsregionen.  Byen har også fått mye hyggelig nasjonal oppmerksomhet som landets ledende sykkelby, hvor 10 % av alle reiser nå foretas på sykkel.  På kulturområdet har konsert- og teaterhuset Kildens mange suksesser gitt vår by betydelig hederlig omtale. Kilden ble åpnet i 2012. Svømmeanlegget Aquarama ble også åpnet i vår periode, og i samarbeid med sentrale myndigheter fikk vi til en god finansieringsløsning.  Sterk satsing på byens museer er et annet stikkord. Siste på kulturfronten som har fått nasjonal oppmerksomhet, er « Nicolai Tangen samlingen» som planlegges donert til byen.  Kristiansand er nå blitt den by i Norge som bruker mest på kultur pr innbygger.
Gundersen kritiserer også innføringen av en hedersmedalje for folk som har gjort en ekstraordinært flott innsats for byen, a la Oslos St.Halvard.  Bystyreflertallet synes det er naturlig å gi en ekstra takk for slik innsats. Når AP-lederen skriver at heller enn medalje burde en «satse på byens ambisjoner for jobbskaping, klima og internasjonal handel», blir vi målløse. Slikt kan da ikke være viktigere enn vår hedersmedalje!
Særlig uansvarlig synes AP toppen det er å satse på parkeringshus under torvet, og særlig den hasteprosess som har ført til denne beslutning.  Saken har vært debattert siden ordføreren gikk på gymnaset på 70-tallet, så det må vel antas at den er rimelig godt belyst.
Ved inngang til denne bystyreperiode ble det innført et gjeldstak på 5,3 mrd kroner, og det har blitt respektert. Eiendomsskatten er noe redusert, og de ulike sektorer er innenfor sine budsjetter. Orden i økonomien og derved økonomisk handlefrihet for byen har vi levert.
Ekstra hyggelig var det å registrere at Sentios store nasjonale borgerundersøkelse hvor innbyggernes trivsel ble målt, viste at blant storbyinnbyggerne var Kristiansanderne mest fornøyd med sin by.
Koalisjonen i Kristiansand tror på frivillig innsats, samarbeid mellom private og det offentlige, og ansvarlige enkeltmennesker som en bærebjelke i by og samfunn.  Kristiansands historie viser at det også er det våre innbyggere foretrekker fremfor sosialdemokratenes evinnelige «raushet» på skattebetalernes vegne.

Arvid Grundekjøn, Ordfører, Høyre

Jørgen Kristiansen, Varaordfører, KrF