På tide å endre Lov om offentlige anskaffelser?

Forvaltningsrevisjonen i Kristiansand kommune har nylig foretatt en revisjon av hvordan kommunen etterlever bestemmelsene i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
Så har altså nå forvaltningsrevisjonen saumfart kommunen og avdekket mange feil og mangler i de anskaffelsene som er gjennomgått. Rapporten gir mange eksempler på at vi som kommune har manglende kunnskap om formkravene som gjelder og at vi har mangelfull internkontroll. Vi støtter forslagene som revisjonen anbefaler, som går på å styrke arbeidet med kvalitetssikring av anskaffelsesprosessene og styrke innkjøpskompetansen.
Forslagene er vel og bra de, men vi har likevel lyst til å problematisere tematikken noe:
KS sin leder ved Brusselkontoret påpekte nylig følgende: ”EU-direktivet som omhandler offentlige anskaffelser angir en teskelverdi på 1,8 mill. Det er altså en myte at EU pålegger Norge å ha en terskelverdi på 500.000.”
Tvert i mot er det nok NHO som har gjort en god jobb med å få terskelverdien så lav som mulig, nettopp fordi det er positivt for NHOs medlemsbedrifter.
Forstå oss riktig i denne saken.
Vi er positive til konkurranse og at kommunen legger ut sine tjeneste- og varekjøp på anbud, men stiller likevel spørsmålet:
Er systemet blitt for rigid og vanskelig, slik at vinningen går opp i spinningen?
Er det på tide at kommune-Norge sier fra og ber nasjonale myndigheter gjennomgå lovverket på nytt? Noe det altså i høyeste grad er rom for innen det angjeldende EU-direktivet.
Vi mener at man nå bør jobbe mot nasjonale myndigheter og gjøre dem oppmerksom på vanskeligheten med å etterleve bestemmelsene i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og at man bør se på muligheten for forenklinger i lovverket for innkjøp, samt vurdere en økning av dagens terskelnivå på kr 500.000.