Hvor bliver klimameldingen av?

Regjeringens plan for å kutte i klimagassutslippene (klimameldingen) blir stadig utsatt. Dette er bekymringsfullt, for mens vi venter øker utslippene av klimagasser. Norske kommuner både kan og vil redusere utslippene av klimagasser. Kristiansand kommune har i samarbeid med nabokommunene laget en klimaplan, hvor målet er å redusere de totale klimagassutslippene (eksklusive industrien) med 20 % i forhold til 1991-nivå innen 2020. For å klare dette skal vi blant annet redusere energiforbruket i kommunale bygg og miljøsertifisere kommunale og private virksomheter. Dette arbeidet er godt i gang. Men for at kommunene skal kunne kutte energiforbruket og redusere utslippene lokalt, trenger vi enda flere virkemidler.

Støtte til energisparing
Energisparing har så langt redusert energikostnadene i Kristiansand med mange millioner kroner årlig. Dette har redusert klimagassutslippene og i tillegg har vi hatt denne hyggelige økonomiske besparelsen. Kristiansand kommune har vært og ønsker i fortsettelsen å være en foregangskommune når det gjelder energisparing. Regjeringen må satse mer på at flere norske hjem, arbeidsplasser og kommuner kan spare energi.
Et grunnleggende prinsipp for satsingen kan for eksempel være at støtten til energisparing blir minst lik støtten til energiproduksjon. Dette innebærer at de som sparer en kWh får like mye i støtte som et kraftselskap får til utbygging av ny kraft gjennom elsertifikatene.
 
Kommunal energirådgivning
Privatpersoner som vil spare energi har stort behov for nøytral rådgivning. Asker kommune har tilbud om gratis energirådgivning med hjemmebesøk. For at flere skal kunne få gleden av gode energispareråd, bør regjeringen opprette en nasjonal tilskuddsordning for kommuner som ønsker å hjelpe innbyggerne med å spare energi. På denne måten kan kommunene tilby en uavhengig rådgivningstjeneste med nærhet til brukerne.
 
Ut med fossil oppvarming
Mange kommuner vil fase ut fossil oppvarming i egne bygg og sørge for at innbyggerne kan gjøre det samme. Kristiansand og nabokommunene har vedtatt at oljekjeler i kommunale bygg skal erstattes med kjeler basert på fornybar energi eller fjernvarme innen 2012.
I dag er Sveriges energi- og klimaavgifter på fyringsolje på om lag 3,40 kroner/liter, mens de i Norge er på 1,60 kroner/liter. Regjeringen bør øke avgiften på fyringsolje, fordi det vil gjøre investeringer i alternative energikilder mer lønnsomme. KrF foreslår også at det innføres et forbud mot fossil oppvarming fra 2020.
Dersom vi skal klare å unngå dramatiske klimaendringer, må alle bidra. Kristiansand KrF forventer derfor en offensiv klimamelding som bygger på klimaforliket. Ved å gi kommunene flere verktøy i verktøykassa, kan regjeringen støtte opp om det viktige klimaarbeidet som foregår i norske kommuner.
 
Jørgen H. Kristiansen, KrF
Varaordfører Kristiansand