Kristiansand KrFs program for perioden 2015-2019

VÅRT VERDIGRUNNLAG 
Kristendemokratisk ideologi 

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag som er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.
KrF er et kristendemokratisk parti med ideologiske prinsipper som former den praktiske politikken. Disse henter vi fra de tre bibelske grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Vårt mål er ut i fra disse prinsippene å skape et godt samfunn med livskvalitet for hvert enkelt menneske.
Kristendemokratiske prinsipper:
Det kristne menneskesynet: Understreker at alle mennesker er like mye verdt fordi de er skapt av Gud. Dette synet gir alle mennesker en ukrenkelig rett til liv fra unnfangelse til en naturlig død.
Nestekjærlighet: Nestekjærlighet gjelder alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Alle mennesker har samme verdi. Avgjørelser som berører andre mennesker må være preget av respekt og erkjennelse av likeverd. Det kristne menneskesynet forplikter oss til en radikal og grenseløs solidaritet.
Forvalteransvaret: Mennesket har fått et grunnleggende ansvar for å forvalte skaperverket. Det gjelder både naturressurser, økonomiske og menneskelige ressurser. Naturen gir oss store muligheter og stiller oss samtidig overfor et stort ansvar. Godene må fordeles rettferdig ut fra det kristne og humanistiske menneskesynet om at alle mennesker er like mye verdt.
Generasjonsansvar: KrF ser på den kristne kulturarven som et felles grunnlag for samfunnet vårt. Den er en hjørnestein i vår felles identitet. I en tid hvor endringer skjer raskt og påvirkningene fra det internasjonale samfunnet er sterke, er det viktig å videreføre de tradisjoner og verdier vår kultur bygger på.
Fellesskap: Mennesket er skapt til fellesskap og utvikler seg selv sammen med andre mennesker. Samtidig er vi mer enn bare en del av et kollektiv. Enkeltmenneskets verdi gjør at ingen må utnytte andre som kun et middel for fellesskapet.
KrF ser på ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne, en ordning med dype røtter i tro og tradisjon, og som den beste rammen for familien og det beste utgangspunktet for barnets oppvekst. Vi ønsker å føre en familiepolitikk som skaper størst mulig trygghet for alle, uansett familietype. Det er derfor også viktig med en aktiv politikk som støtter aleneforsørgere og enslige.
KrF SOM SENTRUMSPARTI - STYRING AV STORKOMMUNE – FOLKEVALGT INNFLYTELSE
KrF er et ikke-sosialistisk sentrumsparti og vil favne bredt i kraft av å være et folkeparti. KrF har også en lang tradisjon for å være et løsningsorientert samarbeidsparti. KrF ønsker å stille opp i samarbeidskonstellasjoner når det gir gjennomslag for KrFs politikk.
 
Kristiansand og distriktet rundt er i sterk vekst. Kristiansand er Norges 5. største by, og har de fleste av storbyens utfordringer. Vi mener derfor at Kristiansand må få en større andel av de statlige midlene som tradisjonelt har vært gitt til storbyene, men som Kristiansand ikke har fått. De syv kommunene i Knutepunkt Sørlandet, dvs. Vennesla, Søgne, Songdalen, Iveland, Birkenes, Lillesand og Kristiansand, må jobbe sammen for å styrke regionen.
I en slik prosess er det viktig at alle knutepunkt-kommunene får ivaretatt den lokale identitet. Lokalsamfunnene innenfor en eventuell ny stor-kommune må få gode muligheter for direkte innflytelse og styring over lokale saker. Dette kan ivaretas gjennom en ordning med lokale bydelsorganer som delegeres myndighet bl.a. på områder som gjelder bevilgningssaker, byggesaker, detaljplansaker, lokale styrer for skoler og omsorgsinstitusjoner, teknisk utbygging m.v.  
KrF vil styrke de folkevalgtes muligheter til politisk styring. De folkevalgte må gis tid og muligheter til å ta selvstendige initiativ og følge disse opp i den daglige, løpende virksomheten. KrF ønsker derfor at en ny storkommune skal få et nytt styringssystem, slik at det blir mulighet til både heltidspolitisk arbeid på ledelsesnivå og til et levende lokaldemokrati gjennom bydels- og grendeutvalg, med lokalt selvstyre på en rekke områder.
 
KrF vil
·         at en eventuell ny storkommune skal få et styringssystem som sikrer en bedre og mer effektiv folkevalgt innflytelse. Samt etablere politisk valgte, lokale bydelsutvalg/grendeutvalg med lokalt selvstyre på en rekke områder der dette er naturlig, herunder også ved tildeling av budsjettmidler,
·         at de to Agder-fylkene i fremtiden skal utgjøre en region,
·         arbeide for å stimulere til likeverd og likestilling. Det må tilstrebes god kjønnsmessig fordeling i styrer, utvalg og råd.
 
INTERNASJONALT SAMARBEID
Kristiansand har også et internasjonalt samarbeid som må ivaretas. Vennskapsbyordningen har gitt mange gode og nyttige impulser til utviklingen av vår by. Samtidig gir ordningen befolkningen i Kristiansand mulighet til å engasjere seg målrettet og konkret for mennesker i andre deler av verden. Utviklingsprosjektene i Rasjhahi og Walvis Bay er eksempler på dette.
·         Samarbeidet med Ashdod i Israel utvides med tanke på å posisjonere Kristiansands oljeserviceindustri for de store gassforekomstene mellom Israel og Kypros.
·         KrF er positiv til at man inngår en vennskapsbyavtale med en by i Israel.
OPPVEKST
Skolen er samfunnets viktigste arena for felles læring og utvikling. Sammen med hjemmet er skolene og barnehagene samfunnets grunnleggende kunnskapsformidler og oppdrager. Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og har rett til å velge opplæring for barna sine.
KrF mener det er viktig at formålsparagrafen i skolen og barnehagen har en tydelig forankring i kristne og humanistiske verdier, og at skolen skal drive aktiv verdiformidling i tråd med skolens formålsparagraf.
KrF er opptatt av kvalitet i skolen og i barnehagen. Vi vil styrke skolens formidling av kunnskap og grunnleggende ferdigheter. Elevene må få utvikle sine evner til å bli trygge og selvstendige mennesker som viser omsorg og respekt for andre, og opplever mestring i livet.
KrF mener at den offentlige skolen må oppleves så trygg og god at den er det naturlige valget for de fleste foreldre. En formålsstyrt friskolelov, som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag, er viktig. Slike skoler skal være et supplement og alternativ til den offentlige skole. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.
Barnehage:
KrF vil:
·         at formålsparagrafen skal følges opp i barnehagens hverdag og formidle den kristne kulturarven og verdiene landet er bygget på
·         opprettholde full barnehagedekning på en slik måte at alle som søker, kan få barnehageplass i sin bydel.
·         ha en graderingsordning angående betaling for familier med lav inntekt
·         arbeide overfor sentrale myndigheter for økte normer når det gjelder voksentettheten i barnehagene
·         gjøre barnehagene til et godt og trygt sted for barna å være gjennom økt fokus på kvalitet og innhold i barnehagene
·         at familier i en vanskelig livssituasjon og barn med ulike funksjonshemninger fortsatt kan få plass så tidlig som mulig i et stimulerende barnehagemiljø
·         legge til rette for åpne barnehager som steder hvor innvandrere kan integreres
·         styrke arbeidet med tidlig innsats blant utsatte barn i barnehage
·         ha tilnærmet økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager
·         at barnehagetilbudet skal være fleksibelt, slik at det skal være mulig å få deltidsplass
·        at arbeid mot mobbing skal settes inn så tidlig som mulig
 
Skole:
KrF vil:
·         ha flere yrkesgrupper i skolen, slik at lærernes arbeid kan konsentreres om å være pedagoger
·         arbeide mot mobbing, voldsbruk og diskriminering på alle trinn og sikre at «Mobilt team» videreføres
·         ha særlig oppmerksomhet på elever som av ulike årsaker sliter i skolen. Systematisk arbeid både med kartlegging, forebyggende og problemløsende tiltak skal styrkes.
·         tilby mer praktisk arbeid og praksisrettet teori
·         Styrke skolehelsetjenesten ved å sørge for at Kristiansand kommune oppfyller helsedirektoratets norm når det gjelder hvor mange elever i grunnskolen det er anbefalt per helsesøster i full stilling. For barn som sliter på ulike områder kan en helsesøsters tilgjengelighet være av avgjørende betydning for hjelp til å håndtere følelser og forebygge konflikter 
·         ha holdningsskapende opplegg i skolen for sunt kosthold, drive rusforebyggende arbeid og fortsette satsingen på skolen som arena for bedret folkehelse.
·         legge til rette for økt fysisk aktivitet på alle klassetrinn og videreutvikle aktivitetsfremmende uteområder ved alle skoler
·         videreføre prosjekter med sikte på permanente ordninger som letter overgangen fra barnehage til grunnskole og videre over til videregående skole. Dette kan bidra til å unngå «dropouts». Samarbeidet må gå på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
·         at skolegudstjenestene i de kristne høytider skal inngå som en naturlig del av skolens aktiviteter
·         gi SFO-tilbud som avlastning uten egenandel for funksjonshemmede elever etter 4.trinn på lik linje med andre behovsprøvde helsetjenester
·         styrke klima- og miljøundervisningen ved f.eks. å bruke opplegg fra anerkjente miljøvernorganisasjoner
 
Ungdom:

KrF ønsker å skape spennende muligheter og trygge oppvekstsvilkår for ungdom i byen. Vi vil derfor arbeide for; 
·         økt støtte til frivillig og organisert ungdomsarbeid, det være seg innenfor tros- og livssynssamfunn, idrett, kor/korps, eller andre kulturelle arenaer, hvor unge får muligheter til mestring og positive opplevelser
·         bedre inkludering av unge i arbeidslivet, også med arbeidsplasser og lærlingeplasser innenfor kommunens egne etater
·         at både eksisterende og nye ungdomstilbud må ha en klar rusfri profil, og at det fortsatt arbeide med tidlig informasjon om rusproblematikken i skolen
·         støtte prosjekter som bidrar til økt dialog og kontakt mellom ungdom med minoritetsbakgrunn og ungdom med norsk opprinnelse
·         at unge med psykiske problemer får bedre tilgang til støtte og hjelp på et tidlig stadium, særlig gjennom skole- og ungdomshelsetjenesten. Samtidig må det sikres et solid ettervern og trygg voksenkontakt
·         støtte opp om natteravnstjenesten, og styrke deres arbeid for å sikre trygge omgivelser i byen
·         videreutvikle Kristiansand kommunale ungdomsutvalg (KKU) og sikre god dialog i saker som angår ungdom
·         fortsatt ha et tett samarbeid mellom politi og ulike kommunale etater for å motvirke ungdomskriminalitet
·         arbeide for at kommunen utarbeider en handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering
Barn og familie:
KrF arbeider for at Kristiansand skal være en by som er god for barna. Kristiansand er barnas by. Hensynet til barnas beste må alltid komme først. For barn er familien den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile familieforhold gir barn størst trygghet når de vokser opp. Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene muligheten til å organisere sine liv selv.
KrF vil:
·         at det skal være et tilbud om foreldreveiledningskurs til nye foreldre
·         arbeide for å forebygge samlivsproblemer, noe som bl.a. kan gjøres gjennom tilbud om samlivskurs og samtalegrupper, gjerne i regi av frivillige aktører
·         videreføre gruppetilbudet for barn og unge som har opplevd samlivsbrudd og gjøre dette tilgjengelig for alle Kristiansands ungdomsskoleelever
·         legge til rette for at det skal bli enklere å bære frem barn i tilfelle uønsket svangerskap
·         sørge for gode løsninger for familier med funksjonshemmede barn og gi økt livskvalitet både for foreldre og barn
·         ha bedre hjelp og avlastning for familier der omsorgspersonen eller barnet er alvorlig syk
·         styrke kontakten mellom helsesøster/helsestasjoner og skoler/barnehager, for tidligst mulig å kunne iverksette positive tiltak overfor familier som har behov for hjelp
·         ha økt satsing på foreldreveiledning for minoritetsfamilier
·         at kommunen skal bidra med ressurser og utstyr, slik at barn fra familier med svak økonomi ikke settes utenfor i sosiale aktiviteter. Dette kan gjøres ved hjelp av friplasser i kulturskolen, støtte til idrettsaktiviteter og ferietilbud
·         styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som gir gode tilbud til barn og unge med en vanskelig familiesituasjon
·         arbeide for gode tilbud til unge enslige mødre
·         legge til rette for styrket forebyggende helsearbeid blant barn og unge gjennom tidlig innsats i barnehage og skole
·         styrke satsingen på barnevernet med særlig oppmerksomhet på tiltak i hjemmet og med et godt tilbud av avlastnings- og fosterhjem
·         styrke helsestasjonenes tilbud til barn og familier
·         arbeide for at kommunal kontantstøtte for 2-åringer (24-36 måneder) videreføres i Kristiansand kommune, blant annet for å sikre fortsatt valgfrihet for foreldrene.
HELSE OG OMSORG
Det blir stadig flere eldre. Dette stiller krav til tilbudene i kommunen. KrF vil legge til rette for en politikk som bidrar til at så mange som mulig greier seg i eget hjem så lenge som mulig.
Det skal gis et godt tilbud til dem som ikke lenger er i stand til å klare seg i eget hjem. Eldre og pleietrengende skal behandles med respekt og verdighet. Omsorg er ikke bare et spørsmål om ”oppbevaring” og antall hender, men også hvilken kvalitet det er på omsorgen som ytes. Valgfrihet, trygghet og forutsigbarhet er viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av kommunens tjenester i sin hverdag.
Morgendagens helse- og sosialtjenester vil være forskjellige fra dagens. Vi må være åpne for nye måter å gjøre tingene på, både med tjenesteinnhold, menneskelige ressurser og teknologi. Forebyggende tiltak vil være avgjørende for å gi Kristiansands innbyggere gode levekår og et bærekraftig tjenestetilbud i årene som kommer. Grunnlaget for god helse er riktig ernæring, fysisk aktivitet, sunne boliger, rent miljø og god tilgang på helsetjenester. KrF mener det er viktig å forebygge sykdom og helseproblemer.
Med et forventet økt behov for tjenester innen helse og omsorg, vil vi i tiden fremover trenge flere og godt kvalifiserte medarbeidere.  KrF vil prioritere tiltak som kan styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene og legge til rette for et styrket samarbeid med frivillige organisasjoner og kirkesamfunn.
KrF vil:
·         legge til rette for gode og differensierte botilbud for dem som ikke lenger kan bo i egen bolig
·         styrke arbeidet innen forebygging og rehabilitering med særlig fokus på god kompetanseoppbygging tilknyttet Valhalla korttidssykehjem
·         ha økt kvalitet og kapasitet i hjemme- og omsorgstjenesten
·         at det alltid skal være nok sykehjemsplasser til dem som trenger det og primært i sitt nærområde
·         legge til rette for gode kultur- og aktivitetstilbud for eldre
·         prioritere tiltak for å styrke rekrutteringen til omsorgsyrkene
·         legge til rette for kompetanseutvikling for medarbeidere i sektoren
·         styrke legetjenesten ved sykehjemmene
·         styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner innen omsorgsarbeidet
·         legge til rette for at menigheter, private og frivillige organisasjoner i sterkere grad kan bidra i den fremtidige eldreomsorgen i Kristiansand.
·         åpne for at det mot betaling skal kunne tilbys tilleggstjenester i hjemmet utover nødvendige omsorgstjenester, også av private tilbydere.
·         bedre tilrettelegging av omsorgen for eldre fra språklige minoriteter, og ta større hensyn til dette i helse- og hjelpetiltak.
·         satse sterkere på forbyggende folkehelse med fokus blant annet på sunn aldring
·         legge til rette for å etablere et lavterskeltilbud/helsestasjon for voksne
·         arbeide for alternativt tilbud i demensomsorgen, med bofelleskap i skjermet område.
·         sørge for bedre løsninger for familier med funksjonshemmede barn
·         at mennesker uten tilgang til internett, ikke skal forskjellsbehandles økonomisk av kommunen.
 
Ruspolitikken:
En aktiv ruspolitikk er viktig for at Kristiansand fortsatt skal være en trygg og trivelig by.
KrF ser at reduserte skjenketider fra kl. 03.00 til kl. 02.00 på byens utesteder har gitt positive resultater i form av mindre vold og færre skader i ruspåvirket tilstand. Redusert skjenketid gir også økt trygghet i gatene på kvelds- og nattestid.
Vi ønsker å tilrettelegge for at denne trenden kan fortsette.
«Rapport om rusvaner blant ungdom - Skoleåret 2013-2014» viser at ungdom på tiende trinn i Kristiansand i stadig mindre grad ruser seg og begår ulovlige handlinger. De viktigste funnene viser at 34 % av elevene har debutert med alkohol. Dette er den laveste andelen i undersøkelsens historie. Tidligere har denne andelen ligget mellom 50 og 70 %.
Rusproblemer finnes i alle sosiale lag. Rusavhengighet er vårt største samfunns- og familieproblem. De som har en dobbeltdiagnose innenfor rus og psykiatri, representerer en spesielt stor utfordring.
Rusmisbruk og rusrelaterte problemer har en høy kostnad både for enkeltmennesker og for samfunnet. Det er for få behandlingsplasser i rusomsorgen. For KrF er det uakseptabelt at rusavhengige som ønsker å komme ut av misbruket, ikke får plass for avrusing og behandling.
KrF vil:
·         arbeide for en restriktiv salgs- og skjenkepolitikk i Kristiansand
·         ha skjerpet kontroll av salgs- og skjenkesteder og strenge reaksjoner ved eventuelt mislighold av gjeldende bestemmelser
·         med bakgrunn i den positive erfaringen med en times reduksjon i skjenketiden, arbeide for en ytterligere reduksjon.
·         gi informasjon og opplysning til foreldre, barn, unge og voksne med sikte på holdningsendring til rus, og skape aksept for og tilslutning til alkohol- og ruspolitiske målsettinger og virkemidler
·         gi god og relevant informasjon til ungdomsskoleelever om rus og alkohol
·         gi støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner som prioriterer et rusfritt miljø
·         gjøre aktivt bruk av avvennings- og rehabiliteringssentre drevet av frivillige og ideelle aktører
·         ha flere differensierte omsorgsboliger for rus- og psykiatripasienter
·         styrke ettervernet og etablere gode aktivitetstilbud for personer som har avsluttet rusbehandling
·         gi bedre muligheter for tidligere rusavhengige som har levd rusfritt i flere år til å skaffe seg egen bolig, f.eks. at leie blir gjort om til nedbetaling av lån
·         arbeide for økt tilskudd til rusfrie treffsteder i byen
·         vil at medikamentfri behandling skal være førstevalget i rusbehandlingen
·         at det skal være rusfrie soner i samfunnet rundt barn og unge, bl.a. i idretten, i kulturarbeid, i trafikken og i arbeidslivet
 
Andre tilbud og tiltak:
KrF vil:
·         ha styrket satsing på bruk av omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent og gode avlastningsordninger som alternativ til institusjonsplass for personer i alle aldrer som trenger omfattende pleie og omsorg
·         bygge og drifte flere boliger og bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning
·         tilrettelegge for at de arbeidstakere som ønsker det, kan få mulighet til heltidsstilling i omsorgssektoren
·         ha flere tilrettelagte botilbud for bostedsløse
·         legge forholdene til rette for at menighetene og andre frivillige kan hjelpe dem som faller utenfor, for eksempel ved å skaffe oversikt over hvem som trenger hjelp i kommunen
·         ikke forby tigging
·         arbeide for at det lages et tilbud for mennesker som tigger i Kristiansand. Dette arbeidet må ha som mål å gi disse menneskene arbeidstrening, undervisning og mulighet for hjelp til selvhjelp, f. eks ved en eventuell hjemreise til sine hjemland. Politiet må tilføres tilstrekkelige ressurser fra staten for å opprettholde trygghet i gatebildet
KULTUR
Kulturdriften:
Kristelig Folkeparti tar på alvor menneskers livssyn og deres behov for kulturell aktivitet. Religiøs og kulturell utfoldelse skaper identitet. Det gir også livskvalitet, og det motvirker fremmedfrykt.
Museer, kulturminner, biblioteker og arkiver er viktige kilder for forståelse av vår historie og kulturarv. Kirken er viktig som kulturbærer og kulturformidler.
Idrett skaper aktivitet og glede hos alle aldersgrupper, både for de aktive og de som er tilskuere. Idrettslagene er viktige fellesarenaer i lokalmiljøet. KrF vil legge til rette for at flest mulig gis anledning til fysisk aktivitet.
Kultur har mange uttrykksformer – gjennom språk og skrift, gjennom musikk og sang, gjennom film- og teatervirksomhet, gjennom formende kunst og gjennom idrett og friluftsliv. KrF ønsker å fremme en kulturpolitikk som stimulerer til økt livskvalitet som favner alle og som ikke krenker menneskeverdet.
Kristiansand må være en kulturell drivkraft på Agder. Byen må ha arenaer som kan formidle kunst og kultur til landsdelens innbyggere.
KrF vil:
·         at biblioteket skal bli en læringsarena og et samlingspunkt for debatt med boken som utgangspunkt
·         at biblioteket fortsatt utvikler et godt læringsmiljø innen IKT, med kurstilbud til grupper, som er avhengig av hjelp for å kunne gjøre bruk av offentlige og private internettportaler og andre tilsvarende digitale plattformer.
·         at barnelitteratur- og barnebysamarbeidet mellom Kristiansand (Torbjørn Egner), Odense (H.C. Andersen) og Vimmerby(Astri Lindgren) blir styrket.
·         at Agder Naturhistoriske museum skal videreutvikles i samarbeid med UiA
·         bidra til bedring av folkehelsen ved å etablere og videreutvikle arenaer som gir tilhørighet og mestringsopplevelser
·         at det skal stilles kvalitetskrav til kinodriften
·         at Kulturskolen får gode arbeidsvilkår når det gjelder lokaliteter og økonomi, samt mulighet for subsidiering av økonomisk vanskeligstilte familier
·         at Kulturskolen skal gi allsidig opplæring og stimulere barn og ungdom til kreativitet
·         øke støtten til frivillig barne- og ungdomsarbeid og ha særlig fokus på korps- og korvirksomhetene. 
·         at Cultiva ikke diskriminerer søkere på grunn av tro eller livssyn
·         øke støtten til frivillig kulturvirksomhet
·         arbeide for at kulturarrangementer i kommunal regi i størst mulig grad skal være alkoholfrie
·         at byens kulturtilbud gjøres mest mulig tilgjengelig for bevegelseshemmede
·         at Kildens virksomhet skal være allsidig og komme hele befolkningen til gode
·         at anleggsmassen innen idrett må vedlikeholdes godt
·         sikre god kvalitet på lysløypenettet
·         at kommunen skal ha et godt opplegg på svømmeopplæring
·         bedre tilrettelegging av arealer for uorganisert idrett
·         arbeide for at det bygges flerbrukshall i både Randesund og Tveit
·         arbeide for at kunstgresset på byens baner skiftes ut etter den vedtatte kommunale planen. Det gis mulighet for idrettsklubbene til å forskuttere midler til skifte av banedekke.
·         at Aquarama og idrettsanleggene i bydelene brukes til å fremme folkehelse
·         at kommunen følger opp sine forpliktelser når det gjelder Kanonmuseet på Møvik
·         fortsatt gi støtte til menneskerettsarbeidet og kulturvirksomheten ved ”Stiftelsen Arkivet”  
·         at kompetansen ved ”Bredalsholmen Veteranskipsverft” opprettholdes
·         kommunens vedtatte planer for museumsutviklingen på Odderøya følges opp.
·         støtte initiativet til å etablere et kulturmiljø i kvartal 5
·         satse på kulturtilbud, spesielt rettet mot den eldre garde, i egen og i privat regi.
·         at kommunen på en kreativ måte skal gjøre seg nytte av den ressurs nye generasjoner pensjonister representerer
·         verne om byens særtrekk når det gjelder byplan, arkitektur og estetikk
·         at alle innbyggere skal få anledning til deltagelse i kulturelle aktiviteter
·         arbeide for at den tidligere jernbanen på Kanonmuseet utvikles som et aktivitetstilbud og gjør museumsområdet til et attraktivt friluftsområde.
 
Kirker og menigheter:
KrF mener at den kristne etikk og kulturarv er en fellesverdi det er viktig å bevare og videreutvikle i det norske samfunn.
Den norske kirke har stor oppslutning i befolkningen og båndene mellom folk og kirke er sterke. Mennesker i alle aldre og livssituasjoner skal kunne kjenne tilhørighet og ta del i dens forkynnelse, opplæring, omsorg og fellesskap.
Kirken, de frie menigheter og de kristne organisasjoner er våre fremste bærere og formidlere av kristne verdier både lokalt og globalt. KrF vil at slike organisasjoner og institusjoner gis gode arbeidsvilkår i Kristiansand.
KrF vil:
·         arbeide for at Kirkelig Fellesråd i kommunen må få tilstrekkelige bevilgninger slik at menighetene kan ivareta sine oppgaver.
·         legge til rette for at frie menigheter og forsamlinger får gode arbeidsvilkår
·         øke tilskuddene til barne- og ungdomssatsingene i menighetene
·         arbeide for at kirkehus og kirkelig bygningsmasse for øvrig blir godt vedlikeholdt
·         at nybygg/utvidelse av Flekkerøy kirke må gjennomføres i perioden
·         fortsatt gi støtte til trosopplæring
·         ha flere diakonale tjenester på sykehjem og institusjoner, samt støtte til diakoner i menighetene
·         gi støtte til samlivskurs via menighetene
·         styrke søndagsskolen økonomisk
·         støtte kristent innvandrerarbeid
·         støtte de ulike initiativene når det gjelder gudstjenester på ulike språk og sikre at webside for dette blir etablert
·         arbeide for et kontorbygg for de ansatte i Vågsbygd kirke
 
FRIVILLIGHETENS PLASS
KrF vil fortsatt løfte fram frivilligheten som en viktig ressurs i vårt lokalsamfunn.
Undersøkelser viser at det i Kristiansand finnes ca. 720 frivillige organisasjoner og aktiviteter. Disse engasjerer ca. 40.000 frivillige aktører på ulike felt, fordelt på 4.000 – 4.800 årsverk.
Innsatsen har stor betydning både for samfunnet og for den enkelte. Det ligger store muligheter for kommunen i å utvikle nye tilbud og samarbeidsformer, - i dialog og partnerskap med frivillig sektor.
 
KrF vil at:
·         mål og strategier for kommunens frivillighetsarbeid skal ha en mer sentral plass i Kommuneplanen enn nå og vedtas i forbindelse med planen
·         kommunen skal tilstrebe et enda høyere tilskuddsnivå til frivillige organisasjoner tiltak og prosjekter. Det er viktig at kommunen kontinuerlig gjennomgår sine rutiner for tildeling og rapportering, med sikte på samordning, forenkling og målretting,
·         kommunen aktivt følger opp sine frivillighetssentraler og de private, - og styrker disse som ett av kommunens kontaktpunkter overfor frivillig sektor
·         at Frivillighetsprisen opprettholdes. Kommunen må iverksette tiltak for å skape best mulig publisitet omkring nominering og tildeling
·         kommunen oppretter nettbasert «frivillighetsbank», dvs. et brukervennlig nettsted hvor frivillige selv kan registrere seg som aktuelle til ønskede aktiviteter
·         kommunen innarbeider muligheter for å utføre frivillig arbeid i overgangen til pensjonisttilværelsen, - som et «seniorpolitisk» tiltak
·         kommunen lager et konkret program for hvordan frivillig engasjement kan tilbys barnehager, skoler og sosiale institusjoner
·         frivillighet skal tillegges en egenverdi i anbuds- og tilbudskonkurranser når det gjelder tildeling av oppgaver og oppdrag, særlig innenfor helse- og omsorgsfeltet.
 
BYUTVIKLING – MILJØ – SAMFERDSEL
En god bolig er viktig for både helse, trivsel og integrering av ulike befolkningsgrupper.
KrF vil legge til rette for at boligtilbudet skal være variert og tilpasset ulike grupper og aldersfaser.
Utbygging må i dimensjon og utforming ta hensyn til allerede etablert bebyggelse på stedet.
Miljøpolitikk dreier seg om mer enn å minimalisere trusler. Det dreier seg også om å bygge opp trivelige fysiske omgivelser og å hegne om kulturlandskap, friområder og «grønne lunger». Det er et økende press på gjenværende ubebygde arealer i de sentrale byområder, og KrF vil av miljøhensyn sørge for å bevare mest mulig av disse.
Det er et mål for KrF at folk skal kunne ferdes trygt, enkelt og mest mulig miljøriktig, og at et offentlig utbygd transportnett skal være en viktig faktor i hverdagen vår.
 
KrF vil:
·         unngå nedbygging av jordbruksarealer og bevaringsverdige grøntareal
·         ha et variert boligtilbud i bydelene
·         forbedre bomiljøet i bydelene i samarbeid med beboerne
·         øke kvaliteten på lekeområder for barn i områder med høy botetthet
·         styrke Kvadraturen som handels- og kultursentrum
·         at utbygging i Kvadraturen må ta hensyn til gateløpets karakter. Lange ensformige fasader må unngås, og store gavler må gis en akseptabel fasadebehandling
·         fortsette å utvide kollektivtilbudet i Kristiansand, bl.a. ved å arbeide for direktebusser fra bydelene og til de større arbeidsplassene
·         at når havnearealene i Vestre Havn blir frigitt for utbygging, skal kommunen ha en helhetlig plan for utviklingen. Form og formål må være det som legges til grunn for planene
·         sørge for et godt utbygd nettverk med ladestasjoner, herunder hurtigladestasjoner som gjør det mulig å bruke elbiler også på lengre turer
·         bidra til aktiv planlegging av omkjøringsvei rundt Kristiansand
·         verne om byens særtrekk når det gjelder byplan, arkitektur og estetikk
·         sikre at Kristiansand fortsatt er blant landets beste på sykkelbruk
·         at Kjevik Lufthavn må tilføres tilstrekkelige midler slik at den kan videreutvikles og bedre tjene næringslivet og turisttrafikken i regionen og at det tilrettelegges for at flere flyselskaper kan operere på flyplassen.
·         at ny vei til Kjevik realiseres så snart som mulig
·         at dagens jernbanestasjon beholdes slik at reisende kan gå av og på togene i sentrum
·         arbeide overfor sentrale myndigheter med sikte på at det blir fattet vedtak om sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i denne perioden.
·         Arbeide for gode togavganger til Vest- og Østlandet.
 
NÆRINGSUTVIKLING OG UTBYGGING
Kristiansand kommunes rolle i næringsutviklingen i byen vil i første rekke være å tilrettelegge.
Kommunen må ha nær kontakt og aktiv dialog med byens næringsliv. Gjennom planarbeidet og enkeltvedtak skal kommunen sørge for at rammebetingelsene for næringslivet i byen blir så gode som mulig. Hovedfokus de nærmeste årene må være å gjenopprette og bevare Kvadraturen og sentrumsnære områder som attraktive næringsarealer. I tillegg er det viktig at veibygging, trafikkmønster og kollektivmønster tilrettelegger for effektiv og klimavennlig samferdsel inn og ut av sentrum.
   
KrF vil at
·         byens prosessindustribedrifter kan ha industrikraftavtaler med langsiktig rimelig kraft slik at de blir værende i vår kommune
·         fjernvarmenettet skal utbygges videre
·         det fortsatt satses på utbygging av kraftkabler til kontinentet, bl.a. for å redusere CO2-utslippene fra kullkraftverkene på kontinentet
·         kommunen skal ha ledige arealer tilgjengelige for eksisterende og nye bedrifter,
·         det legges betydelig større vekt på å snu utbyggingen av handelsvirksomhet og arbeidsplasser fra utenbys sentra til Kvadraturen/sentrumsnære områder. Dette må bl.a. gjøres for å minske biltrafikken og gjøre det enklere å benyttet kollektive transportmidler til/fra handel og arbeid, noe som vil gi betydelige miljømessige gevinster
·         kommunen i større grad må medvirke til markedsføring av Kristiansand som ferie- og barnas by, blant annet ved å tilby pakkeløsninger for helårsturisme hvor byens og distriktets opplevelsestilbud blir løftet frem i markedsføringen.
 
HAVNA
 
Kristiansand Havn skal være en av tre ledende fergehavner i Norge, og en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen. KrF er også opptatt av at forbindelsen mellom jernbane og havn opprettholdes.
KrF vil:
·         bidra til å bevare Kristiansand Havn sin posisjon som en av syv nasjonalt utpekte havner.
·         at Kristiansand Havn skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP),
·         styrke samhandlingen innen transportsektoren mellom havn, flyplass, vei og bane i Kristiansand som et ledd i å sikre næringsutviklingen i regionen.
·         arbeide aktivt for at ferjeterminalen prioriteres og opprettholde høy kvalitet i forbindelse med utbygging av ny E-39 gjennom Kristiansand.
·         at Kristiansand Havns arealer forvaltes slik at det sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid.
·         ha særlig fokus på å binde sammen gods fra ferje med gods på bane, gjennom å arbeide aktivt med å få en god jernbanetilknytning til ferja
 
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEUTDANNINGEN I LANDSDELEN
Kristiansand er en ung universitetsby. Kristiansand kommune er vertsby for den største av Universitetet i Agders avdelinger, med rundt 8000 studenter. I tillegg fins det flere høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner som er lokalisert i byen vår.
Vi ønsker at Kristiansand skal videreutvikle seg som et attraktivt studiested. Dette vil ha stor betydning for landsdelen og byens nærings- og kulturliv.
 
KrF vil:   
·         at Universitetet i Agder skal utvikles som et regionalt senter for utdanning og forskning, samt kompetanse- og teknologiutvikling i nært samarbeid med næringslivet og det offentlige
·         arbeide for å sikre høgskoleutdanningene ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgarskolen og Noroff gode arbeids- og driftsforhold.
·         at det settes økt fokus på studentvelferd
·         at trainee- og praktikantstillinger blir aktivt markedsført blant studentene, og at forskningsprosjekter i stor grad er samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og studiesteder
·         arbeide for tettere sammenkobling av Campus Gimlemoen og Kvadraturen.
 
 
 
 
                                                                                                           
© jorgenk.no - politisk blogg og hjemmeside for KrFs Jørgen Kristiansen.

Kristiansand KrF: Vi bryr oss!